Kaavoitus

Yleistä

Kunnan kaavoitusta ohjaavat monenlaiset tekijät. Näihin kuuluu mm. maankäyttö- ja rakennuslaki sekä asetus, eriasteiset  suositukset (mm. Ympäristöministeriön, Museoviraston), erilaiset päätökset (mm. suojelupäätökset) ja kaupunginvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus(ELY) edistää ja ohjaa alueiden käytön suunnittelua Varkaudessa. Sen on erityisesti valvottava, että valtakunnalliset- ja muut alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevat tavoitteet sekä säännökset otetaan huomioon kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa alueiden käytössä.

Maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan laatimisesta vastaa Pohjois-Savon liitto.

Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa.

Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen.  Yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimisesta vastaa kaupunki.

Kaavojen valmistelun hoitaa tekninen lautakunta. Tavoitteena on mm. luoda turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elin- ja toimintaympäristöympäristö niin yksittäisille ihmisille, palvelujen tuottajille kuin elinkeinonharjoittajillekin. Samalla huomioidaan myös taloudellisuus, kulttuuriarvot, luonnonarvot, ympäristöhaittojen ehkäisy ja edistetään liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä. 

Tekninen toimiala huolehtii kaavoitukseen liittyvästä tiedottamisesta ja vuorovaikutusmenettelystä sekä antaa lausuntoja poikkeamis-, suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemuksista.

Nähtävilläoloaikana kaavoitukseen liittyviin asiakirjoihin voi tutustua internetissä tai kaupungintalolla teknisen toimialan esittelytilassa.