Kotihoito käytännössä

Kotihoito tarjoaa kotihoidon ja kotisairaanhoidon hoito- ja hoivapalveluita tukemaan varkautelaisten asumista kotona. Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalvelujen (mm. turvapuhelin, kauppakassi, turvapaikannin, lääkeautomaatti, etäyhteys-videovisit, tehostettu kotikuntoutus) avulla. Kotihoitoa voi saada ikäihminen tai pitkäaikaissairas, joka ei selviydy kotona ilman hoitoa ja huolenpitoa. Avuntarve on säännöllistä ja päivittäistä. Avuntarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan yksityisen palveluntuottajan palveluihin.

Varkauden kotihoito tarjoaa palveluita myös lapsiperheille erillissopimuksella kotihoidon perusteiden mukaisesti.

Varkauden kotihoidossa toimii myös Kotisairaala 24/7, joka tuottaa sairaalatasoista hoitoa asiakkaiden kotiin mm. iv-tiputukset.

Palvelutarpeen kartoitus

Jokaiselle uudelle asiakkaalle tehdään ennen kotihoidon säännöllisiä palveluja palvelutarpeen arviointi Palveluohjausyksikkö Pasuunan toimesta. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut.

Yhteystiedot: Palveluohjausyksikkö Pasuuna/palveluohjaajat p. 044 444 2691 tai 044 444 2472

Kotihoidon asiakas

Kotihoidon asiakkaita hoidetaan toimintakykyä tukevalla työotteella, tavoitteena ylläpitää ja tukea asiakkaan omatoimisuutta. Asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa.

Yhteystiedot: Oman alueen tiimin yhteystiedot

Tehostettu kotikuntoutus

Asiakkaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka liitetään kotihoidon asiakkailla hoito– ja palvelusuunnitelmaan. Tehostettu kotikuntoutus kestää 4—8 viikkoa. Tänä aikana asiakas kuntoilee fysioterapeutin ja hoitohenkilökunnan ohjauksessa ja neuvonnassa nousujohteisesti, yksilöllisesti omia tavoitteita kohti. Kuntoutumista arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteena on saada asiakas pysymään kiinni elämässä sairauksista tai iästä huolimatta.

Yhteystiedot: Kotihoidon fysioterapeutti p. 040 704 8965

Kotihoidon maksut

Asiakkaan maksut määräytyvät säännöllisestä kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta palvelun laadun ja määrän, käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan (asiakasmaksuasetus 912/1992).

Arvioi kotihoidon maksun määrää kotihoidon laskurilla:

http://77.240.23.44/kotihoitolaskuri/