Työterveys

Lakisääteisen työterveyshuollon palvelut

 

Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon toiminnan perusta. Työpaikkaselvityksellä hankitaan tietoa työn ja työolojen aiheuttamista vaaroista sekä arvioidaan niiden vaikutusta työntekijän terveyteen. Selvityksen pohjalta tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä suunnitellaan ja räätälöidään työterveyshuollon sisältö ja laajuus yhteistyössä yrityksen kanssa. Työpaikkaselvityksen hinta muodostuu työpaikkaselvityskäynnille osallistuvien työterveyshuollon ammattihenkilöiden/ asiantuntijoiden selvitykseen käyttämästä työajasta.

Terveystarkastus

Terveystarkastuksella selvitetään työtekijän terveydentila. Terveystarkastuksilla ehkäistään ja havaitaan mahdollisia työperäisiä tai terveyttä uhkaavia sairauksia. Terveystarkastuksessa selvitään myös työntekijän terveydellistä sopivuutta kyseiseen työhön. Terveystarkastuksen tekevät työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri, jotka tarvittaessa ohjaavat työntekijän työfysioterapeutin ja/tai psykologin tarkastukseen.
Perusterveystarkastuksen hinta muodostuu käytetystä ajasta ja tarvittavista tutkimuksista. Terveystarkastusten sisältö suunnitellaan toimintasuunnitelmaa laadittaessa yhdessä oman työterveyshoitajan ja–lääkärin kanssa, työn altisteet huomioiden

Tietojen antaminen ja ohjaus, terveysneuvonta

Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena on ehkäistä työstä, työolosuhteista tai työympäristöstä aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Tavoitteena on ohjata työnantajaa ja työntekijöitä suojautumaan haitallisilta työolosuhteilta ja toimimaan työympäristön kehittämiseksi.

Ensiapuvalmiuden ylläpito ja työtapaturmien sekä ammattitautien ehkäisy

Työterveyshuolto voi arvioida työpaikan tapaturmariskitasoa ja sen perusteella suositella ensiapukoulutusta ja –välineitä työpaikalle.

Työkyvyntuki

Työterveyshuolto auttaa työkykyongelmien kartoittamisessa sekä suunnittelee työkykyä tukevia toimia yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa, työpaikan varhaisen tuen mallin mukaisesti. Varhaisella tuella pyritään puuttumaan työssä selviytymisen ongelmiin mahdollisimman nopeasti. Avainasemassa tässä ovat esimiehet. Esimiehillä on mahdollisuus saada työterveyshuollosta neuvoja ja tukea siihen, miten edetä tilanteissa, joissa työntekijällä on ongelmia työssä selviytymisessä. Työterveyshuolto selvittää työntekijän terveydentilaa terveystarkastuksissa sekä sairaanhoidon vastaanotoilla. Työterveyshuolto on asiantuntijana mukana yhteispalaverissa, jossa suunnitellaan työkykyä tukevia keinoja tai järjestelyitä työntekijän palatessa takaisin työhön pitkältä sairauslomalta. Työkykyä tukevia keinoja voivat olla esimerkiksi työnkuvaan tai työvälineisiin liittyvät järjestelyt, työajan muutokset, ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen tai ammatillisen kuntoutuksen hakeminen.