Esiopetus

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla. Tavoitteena on myös, että lasten kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan, niihin puututaan ja ennalta ehkäistään näin mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia.

Esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa. Opetus ja sen edellyttämät oppikirjat, muu oppimateriaali sekä työvälineet ja ateriat ovat oppilaille maksuttomia. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä. Esiopetuksessa noudatetaan valtakunnallista ja Varkauden kaupungin omaa esiopetussuunnitelmaa. Jokainen esiopetusryhmä laatii vuosisuunnitelman, jotka ovat luettavissa Wilmassa. Esiopetuksessa noudatetaan esi- ja perusopetuksen työ- ja loma-aikoja.

Esiopetusta järjestetään Varkaudessa kuudella koululla ja neljässä päiväkodissa. Könönpellon koululla toimii englantipainotteinen esiopetusryhmä sekä Svenska Skolan- esikouluryhmä. Kouluilla toimiva esiopetus muodostaa yhdessä 1.- ja 2.-luokkien kanssa pienten koulun. Pienten koulussa esiopetus on osa alkuopetusta. Esiopetustiimiin kuuluvat kiinteänä osana myös alkuopetuksen opettajat, sekä erityisopettaja. Pienten koulussa lapsi pääsee omien oppimisen edellytystensä myötä osallistumaan sekä esi- että alkuopetukseen.

Esiopetuksessa lapsi kuuluu kolmiportaisen tuen piiriin. Hän saa yleistä, tehostettua tai erityistä tukea kasvulle ja oppimiselleen.

Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus. Se liittyy läheisesti esiopetuksen kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko päiväkodin tai koulun esiopetusta tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialaisessa yhteistyössä oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

 

Tilapäisen poissaolon hakemuslomake: