Työllisyysohjelma 2017 - 2020

Varkauden kaupungin työllisyysohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.1.2017.

Työllisyysohjelmassa on kolme strategista painopistettä: Uudistuva Varkaus -painopiste tähtää 240 työpaikan nettolisäykseen; Suunta selvä -painopisteen tavoitteena työttömyyden vähentäminen 12 %:iin ja Nuorta -virtaa painopisteessä tavoitteena on 17 – 29 -vuotiaiden työttömien määrän vähentäminen keskimäärin 200 nuoreen kuukaudessa. 

Varkauden kaupungin työllisyysohjelman valmistelu lähti liikkeelle kaupungin työllisyystyöryhmästä alkuvuodesta 2016. Työllisyysohjelman tekeminen katsottiin tarpeelliseksi, jotta paikalliset voimavarat saadaan koottua ja koordinoitua kuntalaisten kannalta tärkeän työllisyyden edistämiseksi.

Työllisyysohjelman tavoitteena on kaupungin elinvoiman kokonaisvaltainen vahvistaminen. Ohjelman tavoitteilla ja toimenpiteillä tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä sekä kuntalaisten työllistymistä ja osallistumista työelämään. Ohjelma täydentää ja konkretisoi kaupunkistrategiaa työllisyyden edistämisen näkökulmasta.

Työllisyysohjelma määrittelee keskeiset työllisyyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet lähivuosille. Ohjelmaa toteuttaa laaja paikallinen ja alueellinen toimijajoukko, mutta päävastuu toteutuksesta on Varkauden kaupungilla. 

Työllisyysohjelman toteutumista seurataan kaupungin osavuosikatsausten yhteydessä. Ohjelman sisältöön voit tutustua tästä: