Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen koskee seuraavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

  • kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

  • teknisen lautakunnan jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

  • teknisen lautakunnan lupajaoston jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

  • muiden lautakuntien puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ja esittelijät

Varkauden kaupungin hallintosäännön 17 luvun 5 §:n mukaan tarkastuslautakunta on kaupungin sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunta huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.