Aloitusvaihe

Hanke tulee vireille ja siitä tiedotetaan

Tekninen toimiala käsittelee aloitteet. Tarvittaessa aloitteet käsitellään teknisen toimialan johtoryhmässä, jonka jälkeen aloitteen tekijälle ilmoitetaan, kuinka aloitteen käsittely jatkuu. Kielteiset vastaukset aloitteisiin käsitellään aina teknisessä lautakunnassa, jonka päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallitus voi myös alistaa teknisen lautakunnan päätöksen käsiteltäväkseen.

Mikäli aloite johtaa kaavan laatimiseen, hankkeesta laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tekniseen lautakuntaan viedään tiedoksi hankkeen vireille tulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteet. Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan Warkauden Lehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla. Tärkeimmille osallisille ilmoitetaan kirjeellä.

Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kertoo osallisille kaavan laatimisen alkuvaiheessa mitä aluetta suunnittelu koskee, mitkä ovat tavoitteet ja miten suunnitteluun voi osallistua.

Kaavan laatimisessa osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa eli maanomistajat ja -haltijat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät jne. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Maanomistajille tai -vuokralaisille tiedotetaan kirjeellä, asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöissä ilmoitus toimitetaan isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle. Muille osallisille ilmoitetaan internetissä, Warkauden Lehdessä ja kaupungin ilmoitustauluilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville asettamiseen saakka kaupungintalolla teknisen toimialan esittelytilassa (Ahlströminkatu 6, 4. kerros) ja internetissä.

Osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteen voi toimittaa postitse osoitteeseen: Varkauden kaupunki, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS tai sähköpostitse osoitteeseen; varkauden.kaupunki@varkaus.fi