Hyväksyminen, muutoksenhaku ja voimaantulo

Kaavan hyväksyminen

Tekninen lautakunta hyväksyy muistutuksiin ja lausuntoihin tehdyt vastineet ja kaavaehdotuksen.
Kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen.

Kirjaamo toimittaa tiedon valtuuston hyväksymistä kaavoista viranomaisille. Hyväksymispäätös lähetetään myös aloitteen tekijöille sekä niille, jotka ovat jättäneet muistutuksen.

Muutoksenhaku

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valitusosoituksen mukaisesti Itä-Suomen hallinto-oikeudesta ja sen päätöksestä edelleen Korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) voi tehdä kaupunginvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava on laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain säännöksiä ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi. Kaupungin on ilmoitettava kirjallisesti jäljempänä mainitun oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille.

Voimaantulo

Kaava tulee voimaan, kun valitusaika kaupunginvaltuuston päätöksestä on päättynyt ja päätöksestä on kuulutettu. Kaupunginhallitus voi, ennen yleis- ja asemakaavan lainvoimaiseksi tuloa, määrätä sen tulemaan voimaan niiltä osin, johon valitukset eivät kohdistu.

Kirjaamo lähettää voimaan tulleen kaavan viranomaisille. Myös aloitteen tekijöille toimitetaan tieto kaavan lainvoimaiseksi tulosta.