Osayleiskaavojen yhdistäminen

Varkaudessa on voimassa eri aikoina valmistuneita osayleiskaavoja, joista osa on entisen Kangaslammin kunnan aikana hyväksyttyjä tai vahvistettuja. Ajankohdasta riippuen kaavoissa on käytetty erilaisia mitoitusperusteita ja annettu erilaisia määräyksiä mm. rakennusoikeudesta, rakennusten sijoittumisesta ym. ympäristön käyttöön tai hoitoon liittyvistä asioista. Vanhimmat osayleiskaavat ovat 1990-luvun puolessa välissä voimaan tulleita. Pieniä muutoksia on tehty jo joitakin vuosia lähinnä yksityisten toimesta ja kustannuksella. Painetta osayleiskaavojen yhtenäistämiseksi ja muuttamiseksi tulee ajan myötä lisää.  

Yhdistämiseen tähtäävällä selvityksellä on analysoitu osayleiskaavojen mitoituksen ja määräysten eroja ja epäkohtia, kaavan edellyttämien selvitysten ajantasaisuutta ja rakentamattomien rakennuspaikkojen toteuttamiskelpoisuutta. Selvityksen perusteella on muodostettu kokonaiskuva osayleiskaavojen yhtenäistämisen edellyttämistä muutostarpeista, työmäärästä ja aikataulusta. Selvityksen laati Ramboll Finland Oy. Maastotyöt on tehty kesän 2018 aikana.

Selvitys ei sisältänyt maanomistajien toivomien muutosten kartoitusta, joka tehdään myöhemmin. Selvityksen perusteella on hahmotettu yhdistämistyön kulkua siten, että ensimmäisessä vaiheessa tehtäsiin nykyisten kaavojen yhdistäminen ja määräysten yhtenäistäminen. Toisessa vaiheessa voitaisiin tutkia muutostarpeita. Tarkempaa suunnitelmaa muutosprosessista ei ole vielä tehty. 

Yhdistämishanketta ei ole aikataulutettu, mutta siihen tähtääviä valmistelutöitä kuten olemassa olevien kaavojen digitalisointia tehdään vuoden 2020 aikana.