Könönpellon koulu

Hankesuunnittelu

Könönpellon koulun peruskorjausta koskeva hankesuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Kaupunginvaltuusto päätti, että ennen peruskorjaussuunnittelua tutkitaan uudisrakennuksen rakentamismahdollisuus. Uudisrakennuksen hankesuunnitelmassa selvitetään vanhan koulun rakennuksen kulttuuriympäristöarvoihin ja jatkokäyttöön liittyvät mahdollisuudet.

Uudisrakennuksen hankesuunnitelma valmistui vuonna 2020. Joulukuussa 2020 kaupunginvaltuusto päätti, että suunnittelu käynnistetään uudisrakennusvaihtoehdon mukaan siten, että uudisrakennus sijoittuu samalle tontille nykyisen koulurakennuksen kanssa.

 

Asemakaava

Könönpellon koulun asemakaava koskee 16. kaupunginosassa, Taipaleessa sijaitsevaa peruskoulun kiinteistöä sekä siihen liittyvää paikoitusaluetta ja urheilukenttää. Kaava-alueen laajuus on noin 2,5 ha. Suunnittelualueella sijaitsee opetustoimintaa palvelevia rakennuksia. 

Asemakaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on tutkia uuden koulurakennuksen sijoittamista kiinteistölle 915-16-9213-9, selvittää alueen toteuttamisen mahdollisuudet ja liikennejärjestelyt sekä tutkia nykyisen koulurakennuksen siipiosan purkumahdollisuutta.

Vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavahankkeen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). Osallinen voi antaa huomautuksen OAS:n sisällöstä ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Huomautukset toimitetaan nähtävilläoloaikana sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS. 

OAS Könönpellon koulu

Valmisteluaineisto

Könönpellon koulun asemakaavaluonnos oli nähtävillä 1.6.–30.6.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §) ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 1.6.2021 alkaen. 

 

Asemakaavan tilanne:

Kaupunginvaltuusto on syksyllä 2021 työskennellyt kaupunkistrategian päivittämisen parissa ja valtuustoryhmien muistio on talousarvion liitteenä. Muistion mukaan Könönpellon kouluhanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa peruskorjauksena, koska uudisrakennushanke aiotulla toteutustavalla on osoittautunut suojelun johdosta vaikeaksi.

Kaupunginvaltuustolle 28.2.2022 esitetään ettei Könönpellon koulun asemakaavamuutosta tehdä.