Pohjoinen portti (Kiertotie)

Kaavamuutos koskee Valssikujan ja Relanderinkadun pohjoispään varrella olevia liiketontteja.

Asemakaavan tavoitteet

  • Muuttaa liiketonttien rakennusoikeuksia ja muita määräyksiä vastaamaan Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaa 2030 ja kaupungin tavoitteita.
  • Mahdollistaa vähittäiskaupan suuryksikköjen sijoittuminen alueelle kortteleiden käyttötarkoitusmerkintöjä muuttamalla.

Vireilletulo​

Päivitetyssä osallistumis- ja arvioitisuunnitelmassa (OAS) on esitetty kaavahankkeen vaiheet sekä osallistumismahdollisuudet kaavan valmisteluun (maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §). OAS on nähtävänä 13.2.2020 alkaen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä voi antaa huomautuksen ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. Huomautukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen varkauden.kaupunki@varkaus.fi tai postitse osoitteeseen Varkauden kaupunki, Tekninen toimiala, Kirjaamo, PL 208, 78201 VARKAUS.

Valmisteluvaihe​

Pohjoisen portin asemakaavaluonnos oli nähtävillä 13.2.-13.3.2020 (maankäyttö- ja rakennusasetus 30 §). 

 

Ehdotusvaihe

Pohjoisen portin asemakaavaehdotus oli nähtävillä 1.9.–30.9.2021 (maankäyttö- ja rakennusasetus 27 §).

 

Asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.11.2021. Asemakaava sai lainvoiman 3.1.2022.