Metsät ja tonttipuut

Metsien hoidolla pyritään kauniiseen ja viihtyisään asuin-, työ- ja virkistysympäristöön sekä monimuotoiseen metsäluontoon. Asukkailla on mahdollisus vaikuttaa lähimetsien hoitoon esim. osallistumalla lähimetsän raivaustalkoisiin ja antamalla palautetta lähimetsän hoitoon liittyvistä asioista.

Taajamametsien hoito

Taajamametsät ovat pääasiassa lähivirkistysalueita (VL) ja suojametsiä ( EV). Taajamametsät on luokiteltu käyttötarkoiutuksen ja hoitotoimenpiteiden mukaan kolmeen luokkaan C1-C3.

Asukkaiden omatoimiseen lähiympäristön siistimiseen on valmisteltu periaatteet, ettei heidän tarvitse jatkossa erikseen pyytää lupaa näille toimenpiteille teknisestä toimesta.

Asutuksen tuntumassa olevat luonnonvaraiset alueet pääsevät monin paikoin pusikoitumaan, koska teknisen toimen omat resurssit eivät riitä huolehtimaan alueiden siistimisestä tai harvennustoimenpiteiden jälkeisestä jälkihoidosta.  Asukkaat kokevat yleisesti ”pusikoitumisen” asumisviihtyvyyttä alentavana ja muutenkin häiritsevänä tekijänä. Itse lähialueensa siistimällä asukas saa oikea-aikaisesti juuri sellaista jälkeä kuin haluaa.

Suurempialaisten kohteiden ja mm. ranta-alueiden siistimiseen tarvitaan edelleenkin kaupungin lupa ennen töiden tekemistä.

 

Tonttipuiden kaato

Pihapuiden kaadolle on haettava lupa rakennusvalvontatoimistosta. Tekninen toimi ei kaada puita yksityisiltä tonteilta.