Strateginen yleiskaava

Varkauden kaupungin asemakaavoitetulle keskusta-alueelle ja sen laajentumisalueille laadittiin oikeusvaikutteinen strateginen yleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2030. 

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Leppävirtaan ja etelässä Joroisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 4 100 ha. Päätarkoituksena on mm. kehittää ja lisätä elinkeinotoimintaan varattuja alueita, kehittää kaupallista palveluverkkoa ja matkailua, muodostaa uusia rantaan rajoittuvia tai rannan läheisiä asuinalueita ja tutkia yhdyskuntarakenteen tiivistämistä. 

Strateginen yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, jossa ratkaistaan mm. alueiden tarkempi käyttötarkoitus ja rakennusoikeus. Strategisella yleiskaavalla on siten välillinen vaikutus paikallisten yritysten toimintaedellytyksiin. Vaikutukset on tarkemmin esitetty selostuksessa.

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 27.3.2017.