Näin asioit ikääntyneiden palveluissa

Palvelutarpeen arviointi on osa palveluohjausta ja tarkoittaa ikääntyneen henkilön palvelujen ja tuen tarpeen selvittämistä. Palveluiden ja tuen tavoitteena ovat asiakkaan itsenäisen toimimisen ja aktiivisuuden lisääminen järjestämällä asiakkaille oikeat palvelut, oikeaan aikaan. Varmistetaan, että ikäihmiset saavat apua ajoissa. Samalla tarjotaan tietoa palveluista ja opastetaan niiden hakemiseen.

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, mikäli on huoli kotona asumisen turvallisuudesta. 

Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan voimavaralähtöisesti iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Lisäksi otetaan huomioon asuinympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja lähipalvelujen saatavuus.

Toimintamme on maksutonta matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista palveluista: kotihoito, tukipalvelut, yksityisten tarjoamat avut, käytössä olevat palvelusetelit, etuudet.

Varkauden kaupungin kotihoidon palvelut käynnistyvät pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnin kautta. Arvioinnin perusteella asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, omaisten osallistuminen hoitoon ja kotihoidon palvelut. Arviointi tapahtuu 7 arkipäivän sisällä yhteydenotosta.

Asiakkaan kotiutuessa yksiköt toimivat hoitopalaverin järjestäjinä ja alkukartoittajina.