Kotihoito

KOTIHOITO TUKEE KOTONA SELVIYTYMISTÄ

Kotihoidon ja kotisairaanhoidon palvelut tukevat asiakasta kotona niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu omatoimisesti. Palveluntarpeen arvioimista varten ota yhteyttä Ikääntyneiden Asiakasohjausyksikköön. Ikääntyneiden Asiakasohjausyksikkö kartoittaa asiakkaan palveluntarpeen yksilöllisesti ja moniammatillisesti ennen kotihoidon palveluiden myöntämistä. Kotihoidossa olevien asiakkaiden palveluntarve on säännöllistä ja päivittäistä. Avun tarpeen ollessa vähäistä asiakas ohjataan pääsääntöisesti yksityisen palveluntuottajan palveluihin.

Uusien asiakkaiden kohdalla kotihoidon ja tukipalveluiden tarve määritellään pääsääntöisesti kuntouttavan arviointijakson aikana. Asiakkaille laaditaan kotihoidossa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat, läheisten osallistuminen, kotihoidon palvelut ja tukipalvelut. Kotihoidon asiakkaat saavat myös tarvitsemansa terveyden- ja sairaanhoidon kotiin.

Kotihoidon tavoitteena on tukea ja edistää asiakkaan turvallisuuden tunnetta, toimintakykyä ja edistää itsenäistä kotona pärjäämistä. Asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Kotona asumista tuetaan myös erilaisten tukipalvelujen avulla. Näitä ovat mm. turvapuhelin, turvapaikannin, lääkeautomaatti, videovisit-etäyhteys, apuvälineet ja tehostettu kotikuntoutus.

Kotihoidon tiimit tarjoavat moniammatillista hoivaa ja huolenpitoa ympärivuorokauden. Kotihoidossa työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, kodinhoitajia, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, palveluohjaaja ja lääkäri. Päivystysaikana hoitaja voi tarvittaessa konsultoida kotisairaalan sairaanhoitajaa, päivystävää lääkäriä tai lähettää asiakkaan päivystykseen.

Kotihoidon palveluun pääsyn perusteet

Tukea ja apua kotiin koronaepidemian aikana