Lapsen huolto

Lapsen huollolla tarkoitetaan lapsen henkilökohtaisten asioiden hoitoa. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista. Huoltajalla on oikeus saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta ja huoltaja myös edustaa lasta lapsen henkilöä koskevassa asiassa. Lisäksi lapsen huoltaja toimii holhoustoimilain nojalla lapsen edunvalvojana hoitaen lapsen taloudellisia asioita.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata

 • lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi
 • myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä
 • hyvä hoito ja kasvatus
 • lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito
 • turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä
 • lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.

Huoltomuodot

1. Yhteishuolto:

Lapsenhuoltolain periaatteena on, että lapsen etu toteutuu parhaiten silloin, kun vanhemmat yhdessä vastaavat lapsensa huollosta. Yhteishuolto tarkoittaa vanhempien välistä yhteistoimintaa ja yhteistä päätöksentekoa lapsen asioissa.

Yhteishuollossa huoltajat päättävät yhdessä lapsen

 • hoidosta
 • kasvatuksesta
 • asuinpaikasta
 • kansalaisuudesta
 • äidinkielestä
 • nimestä
 • uskonnosta
 • terveydenhuollosta
 • päivähoidosta/koulunkäynnistä
 • passista sekä
 • muista lapsen henkilökohtaisista asioista

Rajoitettu yhteishuolto

Lapsen ollessa vanhempiensa yhteisessä huollossa tuomioistuin voi päättää huoltajien välisestä tehtävien jaosta eli antaa päätöksessä yksilöityjen huoltajan tehtävien osalta päätösvallan yksin toiselle vanhemmalle. Tällainen tuomioistuimen tehtäväjakomääräys voi koskea päätöksentekoa esimerkiksi nimestä, päivähoitopaikasta, koulusta, terveydenhoidosta, uskonnosta ja/tai passista.

2. Yksinhuolto

Kun vain toinen vanhemmista on lapsen huoltaja, voi hän yksin tehdä lasta koskevat päätökset. Viranomaisen (esimerkiksi päiväkoti, koulu, terveydenhoito, sosiaalitoimi) antavat lasta koskevat tiedot vain huoltajalle ja vain huoltajan erikseen antamalla luvalla toiselle vanhemmalle.

Tiedonsaantioikeus ei-huoltajalle

Jos lapsi on toisen vanhemman yksinhuollossa, huoltaja voi käyttää yksin päätösvaltaa lapsen asioissa. Toiselle vanhemmalle voidaan kuitenkin vanhempien sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä vahvistaa oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta.