Oikeus elatukseen

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan vanhemmilla on velvollisuus elättää alaikäistä lastaan. Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, joka käsittää

  • lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen
  • lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset

Elatuslain mukaan vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien elatuskykyä arvioitaessa huomioon otetaan

  • heidän ikänsä
  • työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön
  • käytettävissä olevien varojen määrä sekä
  • heidän lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Elatusapu

Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan joko vanhempien keskinäisellä sopimuksella tai tuomioistuimen tuomiolla. Elatusapu voidaan vahvistaa määräajaksi tai suoritettavaksi eri määräisenä eri ajanjaksoilta. Koska elatusavun määrään vaikuttavat tekijät on elatuslaissa kuvattu varsin yleispiirteisesti, oikeusministeriö on julkaissut ohjeen lapsen elatusavun arvioimiseksi. Ohjeen antaminen ei perustu laissa olevaan valtuutukseen, joten sillä ei ole viranomaisten toimintaa sitovaa vaikutusta, vaan se on oikeudelliselta luonteeltaan elatusapujen määräytymisperusteita koskeva suositus.

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Oikeusministeriö)

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Elinkustannusindeksiin muutos vaikuttaa elatusavun suuruuteen vuosittain 1.1. alkaen. Lue lisää tästä.

Vanhempien välinen sopimus

Vanhemmat voivat sopia elatusavun keskenään joko suullisesti tai kirjallisesti. Jotta sopimus olisi pakkotäytäntöönpanokelpoinen, tulee se laatia kirjallisesti. Lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, jos se ei ole lapsen edun vastainen. Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua. Mikäli vanhemmat eivät pääse asiassa sopimukseen, on asia vietävä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Koulutusavustus

Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Tällöin otetaan erityisesti huomioon lapsen taipumukset, koulutuksen kestoaika, siitä aiheutuvien kustannusten määrä sekä lapsen mahdollisuudet koulutuksen päätyttyä itse vastata koulutuksestaan aiheutuvista kustannuksista. Jos koulutusavustus vahvistetaan ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta, lapsen edustajana toimii lapsen lähivanhempi. Täysi-ikäinen lapsi vaatii koulutusavustusta itse ja voi kohdistaa vaateensa kumpaaankin vanhempaansa. Koulutusavustus maksetaan 18 vuotta täyttäneen lapsen omalle tilille.