Ilmoitusvelvollisuus

Lastensuojelulaki velvoittaa monia tahoja tekemään lastensuojeluilmoituksen salassapitosäännösten estämättä ja viipymättä kunnan sosiaalihuoltoon jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Kenellä on velvollisuus ilmoittaa?

Jonkin seuraavista tahoista

 • palveluksessa tai

 • luottamustoimessa oleva tai

 • vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt.

 • sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito

 • palo- ja pelastustoimi

 • sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja

 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjä

 • seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta

 • kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen (laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 3 § (Finlex)

 • hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö

 • koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa harjoittava yksikkö

 • Kansaneläkelaitos

Ilmoitusvelvollisuus liittyy tehtävän hoitamisessa saatuihin tietoihin riippumatta siitä, onko tiedot saatu virka- tai työsuhteessa taikka itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee luottamustointa hoitavia henkilöitä tai vastaavissa toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivia henkilöitä. Ilmoitusvelvollisuus koskee sitä tietoa, jonka työntekijä on saanut omassa työssään.

Jos ilmoittaja on viranomainen, on tämä aina kerrottava perheelle. Jos henkilöllä on lain mukaan velvollisuus lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, ei hän voi tehdä ilmoitusta ilmoittamatta nimeään. Yksityishenkilö voi jättää henkilöllisyytensä ilmoittamatta. Jos lastensuojelun työntekijä tietää yksityishenkilön henkilöllisyyden, hän ei voi luvata että tieto voidaan salata asianosaisilta.

Linkki lastensuojeluilmoitukseen