Omaishoito alle 65-vuotiaat

Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vanhusta, vammaista tai sairasta kotona hoitavalle maksetusta hoitopalkkiosta sekä hoidettavalle annetuista ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Se on määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen etuus, jonka myöntämisperusteet perusturvalautakunta vahvistaa.

Omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen perusteella. Ennen päätöksen tekoa tehdään kotikäynti, jolloin laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Samalla selvitetään asiakkaan avuntarve ja palvelukokonaisuus.

Omaishoitajana voi toimia hoidettavan omainen tai läheinen, täysi-ikäinen henkilö. Hoitajan on terveytensä ja toimintakykynsä puolesta oltava kykenevä omaishoitajaksi. Hoidettavan kotiolojen tulee olla omaishoidolle sopivat. Omaishoidontuki on saajalleen veronalaista tuloa.

Liite Omaishoidontuen hakemukseen:

Omaishoito perustuu sopimukseen

Omaishoidontuesta tehdään kaupungin ja omaishoitajan välille toimeksiantosopimus. Omaishoitosopimukseen liittyy aina hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka hoidettava, hoitaja ja työntekijä yhdessä laativat hoidettavan henkilön kotona. Sopimuksesta ilmenee:

  • hoitopalkkion määrä

  • hoitajan oikeus lakisääteisiin vapaisiin

  • sopimuksen kestoaika

  • hoidon keskeytyksen vaikutus tuen maksamiseen.

Omaishoitajalla on oikeus vapaapäiviin

Omaishoidontuesta sopimuksen tehneellä hoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden vapaaseen kuukausittain, jos hän tekee ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa hoitotyötä. Vapaan järjestämistavasta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja toimeksiantosopimuksessa. Hoito voidaan järjestää mm. lyhytaikaishoitopaikassa, palvelusetelillä tai sijaishoitosopimuksella.