Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppilaan pedagoginen tuki

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on oikeus saada tehostettua tai erityistä tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta

Kun huoltajalla herää huoli oppilaan tuen tarpeesta, tulee hänen olla yhteydessä luokanopettajaan tai luokanohjaajaan.  Tehostettua tukea annetaan oppilaalle silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja sitä arvioidaan oppimissuunnitelmassa. Tehostettu tuki edellyttää rehtorin tekemää päätöstä. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppilashuoltotyössä.

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityisen tuen tavoitteena on kokonaisvaltaisen tuen tarjoaminen oppilaalle niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja hänellä on edellytystensä mukaisesti halu oppia ja pohja siirtyä jatko-opintoihin peruskoulun jälkeen.

Erityisen tuen antamiseksi tehdään kirjallinen erityisen tuen päätös. Ennen erityisen tuen päätöstä asiasta neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa ja laaditaan pedagoginen selvitys, jossa kuvataan oppilaan oppimisedellytykset ja tuen tarpeet. Tarvittaessa oppilaalle tehdään psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus.Erityisen tuen päätöksen valmistelee Varkaudessa erityiskasvatuksen työryhmä. Erityiskasvatuksen työryhmän kutsuu koolle erityisopetuksen koordinaattori. Esityksen erityisen tuen päätökseksi tekee koulunjohtaja/rehtori kirjallisella lomakkeella.Varkaudessa erityisen tuen päätöksen vahvistaa sivistysjohtaja. Myös päätöksen purkamisen tekee sivistysjohtaja erityiskasvatuksen työryhmän esityksestä.

Erityisen tuen piiriin siirtyvälle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Varkaudessa yleisen- ja tehostetun tuen oppilaalle annettavista mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä päättää rehtori. Erityistä tukea saavan oppilaan palveluista ja erityisistä apuvälineistä päättää sivistysjohtaja erityisen tuen päätöksessä erityiskasvatuksen työryhmän esityksestä.

Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta.