Kaupunkiorganisaatio

Kaupunkistrategian päivittämiseksi kaupunkiorganisaation ja työnantajanäkökulman osalta kaupunginhallitus perusti kaksi työryhmää:

  1. Omistajapolitiikka (puheenjohtaja Kati Hynninen)
  2. Henkilöstöpolitiikka (puheenjohtaja Matti Semi)

Omistajapolitiikalla linjataan muun muassa sitä, missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana sekä mitä kunta omistajuudeltaan tavoittelee. Kuntalain 37. § mukaan omistajapolitiikka tulee ottaa huomioon kuntastrategiassa. (Kuntaliitto.)

Omistajapolitiikka
9.12.2021 omistajapoliittinen työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran. Ryhmä koostuu kaupunginhallituksesta sekä kaupunkiorganisaation johtoryhmän edustuksesta. Kokouksessa todettiin, että kaupunkiorganisaatiossa omistajapolitiikasta on olemassa monia eri asiakirjoja. näitä ovat esimerkiksi hallintosääntö, hyvä hallinto- ja johtamistapaohje, konserniohje ja kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Työryhmä otti tavoitteekseen yksinkertaistaa, yhdenmukaistaa ja selkeyttää kaupungin omistajaohjaussäännöstöä.

Henkilöstöpolitiikka
Henkilöstöpoliittinen työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 15.12.2021. Ryhmän tavoitteen on laatia henkilöstöpoliittinen strategia. Strategiassa linjataan esimerkiksi henkilöstösuunnittelusta, rekrytoinnista, työnantajamarkkinoinnista, osaamisen hallinnasta ja työhyvinvoinnista. Tarkoitus on, että työssä viihtyminen ja työsuojelu saadaan kattaviksi sekä henkilöstöä on oikeassa suhteessa tarjottaviin palveluihin nähden. Henkilöstösuunnittelun avulla onkin tärkeää varmistua, että oikeat henkilöt, osaaminen ja ominaisuudet sekä mielenkiinto on oikeassa tehtävässä. Kaupungin henkilöstö osallistetaan työskentelyyn esihenkilöiden välityksellä omissa työyksiköissään. Esihenkilöt keskustelevat tiimiensä kanssa strategiaan liittyvistä asioista asiakas-, työyhteisö- sekä organisaationäkökulmista. Tiimien keskustelujen yhteenvetojen kautta henkilöstön ääni saadaan osaksi yhteistä toimintasuunnitelmaa.

Työryhmä kokoontui toisen kerran 14.1.2022. Palaverissa käytiin läpi kaupungin henkilöstöpolitiikan elementtejä sekä olemassa olevia työkaluja. Vilkasta ja hedelmällistä keskustelua käytiin piilevän osaamisen löytämisestä ja hyödyntämisestä sekä eri keinoista työssäjaksamisen tueksi. Työryhmä näkee kannustavan ja osallistavan johtamisen tärkeänä tekijänä työyhteisön hyvinvoinnin tukemiseen sekä asiakaslähtöisen palvelun antamiseen.

Mikäli sinulla on ajatuksia ja ideoita strategiatyön aihealueisiin liittyen, voit olla yhteydessä työryhmän puheenjohtajaan tai osallisuuskoordinaattoriin. Yhteystiedot oikealla. Voit myös toimittaa ajatuksesi paperilla kaupungintalon aulapalveluihin (Ahlströminkatu 6) puheenjohtajalle tai osallisuuskoordinaattorille osoitettuna

Sivustoa päivitetään työryhmien työskentelyn edetessä.