Oppilashuollon, perheneuvonnan, neuropsykiatrisen valmennuksen sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian palvelut

Hyvinvointikeskus Aallon 4. kerroksessa sijaitsee perheneuvonta ja lasten- ja nuoriso psykiatrian poliklinikat. Perheneuvontaan voi tulla asiakkaaksi omalla tai viranomaisen ilmoituksella, Lasten - ja nuorten psykiatrian asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Nepsy- valmentajaan voi olla yhteydessä puhelimitse. Oppilashuollon toimijat toimivat oppilaitoksilla, heihin saa yhteyden mm. Wilman kautta.

Neuropsykiatrinen valmentaja Tarja Pietikäinen ark. 8-15 p. 0400178705

Lapsiperheiden neuvonta ja ohjaus ark. klo. 8-16 p. 044 4442242

Resurssitiimi, moniammatillinen palveluohjaus- perheen kanssa yhdessä avun hakeminen lomakkeella, tiistaisin klo. 14–15

Pyydä apua nappi kunnan nettisivuilla - asiakkaille 24/7

Klinik 24h sähköinen asiointipalvelu – lapsiperheiden palvelut kunnan nettisivuilla - asiakkaille 24/7

Oppilashuolto WILMA

Oppilashuollon palvelut:

Oppilashuoltoon kuuluvat psykologi- psyykkari- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut.

Oppilashuollon psykologin työhön kuuluu oppilashuoltotyö osana monialaista oppilashuoltoryhmää, jossa psykologin tehtävänä on antaa konsultaatiota ja tehdä yhteistyötä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa, selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä perheen ja opettajien kanssa, neuvonnan, ohjauksen sekä keskustelutuen tarjoaminen oppilaille ja heidän perheilleen lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä muihin tarvittaviin palveluihin ohjaamista (mm. perheneuvonta, mielenterveystyö, lapsiperheiden sosiaalityö). Oppilashuollon psykologin asiakkaaksi ohjaudutaan usein opettajan tai koulun muun työntekijän kautta oppilaan ja/tai vanhemman suostumuksella. Apua voi hakeutua myös oppilas ja/tai vanhempi itse. Opettajat ja muut koulun työntekijät voivat tarvittaessa konsultoida psykologia oman työnsä tueksi.

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita ja opiskelijoita koulunkäynnin ja opiskelun onnistumiseksi. Hän on henkisen- ja sosiaalisenkasvun sekä jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla tai opiskelijalla ilmenee vaikeuksia opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa, kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, vapaa-aikaan tai harrastuksiin liittyvissä asioissa. Oppilas tai opiskelija voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön ohjaamana. Koulukuraattori toimii moniammatillisen oppilashuollon ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Koulukuraattori antaa konsultatiivista tukea koulun henkilökunnalle sekä työskentelee yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa.  Koulukuraattori osallistuu henkilökohtaisen vastaanoton lisäksi erilaisiin oppilas- ja opiskelijakohtaisiin sekä oppilaitoksen yhteisöllisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin sekä tarvittaessa muihin oppilas- ja opiskelijahuolloon asiantuntemusta tarvitseviin asiakastilanteisiin. Koulukuraattorille voi varata aikaa puhelimitse, Wilma kautta, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti asioimalla.

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitaja pitää säännöllisesti vastaanottoa koululla, suorittaa terveystarkastukset kaikkien vuosiluokkien oppilaille, tekee yksiköllisen tarpeen mukaisia terveystarkastuksia sekä ohjaa tarvittaessa oppilaita asianmukaiseen tutkimukseen ja hoitoon. Lisäksi kouluterveydenhoitaja antaa ensiapua koulutapaturmissa ja ohjaa terveisiin elämäntapoihin. Kouluterveydenhoitaja toimii yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muiden oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Kouluterveydenhoitajalle voi hakeutua ottamalla yhteyttä Wilma-viestillä, puhelimitse tai tulemalla suoraan avoimelle vastaanotolle.

Psyykkarin (peruskouluilla) työhön kuuluu tuen tarpeen arviointia ja neuvontaa, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä ja tarvittaessa ohjausta jatkohoitoon, nuoren tukikäynnit ja yhteydenpito vanhempien kanssa sekä tarvittaviin yhteistyötahoihin. Psyykkari on osa koulun oppilashuollollista ja moniammatillista työryhmää; antaa konsultatiivista tukea ja tekee yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa.  Työhön kuuluu myös mielenterveyteen liittyvien akuutteihin kriisitilanteisiin vastaamista koululla. Oppilas voi ohjautua psyykkarin vastaanotolle koulun aikuisen ohjaamana tai oppilas ja /tai vanhemmat voivat ottaa yhteyttä suoraan.

Perheneuvonta:

Perheneuvonta sisältää matalankynnyksen palvelut; lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen, resurssien ohjaamisen ja perinteiset Perheneuvonnan palvelut. Lapsiperheiden neuvonnasta ja ohjauksesta saa perheen tarpeen mukaan yksittäisiä palvelupäätöksiä. Tämä voi olla esim. tukea kotiin tai talouteen. Yleisimmät syyt hakeutua Perheneuvontaan ovat hakea tukea lasten kasvatukseen, vanhempana toimimiseen ja perhesuhteiden toimivuuteen, huoli lapsen kehityksen etenemisestä ja/tai taitotasosta, keskittymisestä, käytöksestä, lieväasteisesta psyykkisestä oireilusta (mm. pelot, jännittäminen, mielialan mataluus) tai vanhempi haluaa apua lapsen ja perheen kokonaistilanteen tukemiseen erilaisissa elämätilanteen muutoksissa esim. eron vaikutuksessa lapsiin, sairastumiseen, läheisen menetykseen

Perheneuvontaan ohjaudutaan vanhempien tai nuoren omalla yhteydenotolla, kaikilla yllä olevilla tavoilla. Yhteistyökumppanien yhteydenotto vain vanhempien luvalla.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki – ja ohjausmuoto henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia eritys tarpeita, kuten ADHD, ADD autismin kirjon häiriöitä, Tourette. Valmennus perustuu asiakkaan ja valmentajan toimivaan vuorovaikutukseen sekä ratkaisukeskeiseen ja suunnitemalliseen työskentelyyn. Nepy- valmentajalle ohjaudutaan olemalla yhteydessä valmentajaan. 

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lapsen oireillessa psyykkisesti ensisijaisia ovat perustason tukitoimenpiteet lapsen omassa kasvuympäristössä. Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat pitkäkestoisia vaikeuksia kyvyssä olla vuorovaikutuksessa, vaikeita oireita tunne-elämän ja käyttäytymisen alueella (esim. vakava masennus, epäily realiteettien pettämisestä, hallitsematonta aggressiivista käyttäytymistä), merkittävää oireilua syömiseen liittyen, neuropsykiatrisia tai laaja-alaisia kehityksellisiä vaikeuksia, joihin liittyy vakavia-tunne-elämän tai käyttäytymisen ongelmia ja jotka merkittävästi vaikeuttavat lapsen ikätasoista toimintakykyä, toimintakykyä heikentävää ja pitkäkestoista psykosomaattista oireilua, itsetuhoista käyttäytymistä, psykoottisuutta, vaarallisen tuhoavaa käytöstä.

Lastenpsykiatrian poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka tarjoaa tutkimusta, diagnostiikkaa ja hoitoa 14 – 19 vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Yleisimmät hoitoon hakeutumisen syyt ovat vakava masentuneisuus, vakava ja pitkittynyt ahdistuneisuus, itsetuhoisuus, vakavat syömishäiriöoireet, todellisuudentajun heikentyminen ja vakavat kriisitilanteet. Nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeudutaan jos em. oireet aiheuttavat selkeää toimintakyvyn laskua. Hoitomuotoja ovat yksilö- ja perhekeskustelut, ryhmä-, taide- ja verkostoterapia sekä lääkehoito. Poliklinikalla tehdään tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa nuoren ja perheen suostumuksella.  

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla toimii myös psykiatrinen akuuttisairaanhoitaja jonka tehtävänä on arvioida ja hoitaa akuutteja kriisitilanteita sekä toimia perustason ja erikoissairaanhoidon välimaastossa. Akuuttihoitajan vastaanotolle ohjaudutaan viranomaisyhteydenottojen perusteella.  

Nuorisopsykiatrian poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä.