Varkautelaisten uusi museo -hanke

Varkautelaisten uusi museo on hankekokonaisuus, johon sisältyy uuden museon konsepti, sisällöt ja tilat. Myös hankkeen rahoitus koostuu useista eri osista.

Uusi museo lukuina:

 Uuden museon konsepti ja sisällöt (2020-2024)
 
Saatu ulkopuolinen rahoitus
 Omarahoitusosuus
 Yhteensä 

 
 294 000 eur
 48 000   eur
 342 000 eur

 
 Tilat (2023-2024)
 Remontti
 Näyttelyvalaistus
 Näyttelyrakenteet- ja kalusteet
 Laitteet
 Yhteensä
 

 500 000 eur
 78 000   eur
 72 000   eur
 30 000   eur
 680 000 eur

 

 Tilojen osalta haettu/ haettavat avustukset

 joiden toteutuessa tilainvestoinnin hinnaksi jää 

 345 000 eur

 335 000 eur 

 

Laskelmaan ei ole laskettu mukaan vuonna 2023 haettavia lisäavustuksia sisältöihin, Vanha Varkaus – Uusi suunta -hankkeen vaikutuksia, vakituisen henkilökunnan työn osuutta, eikä Teollisuuden historia -hankkeen kautta valmistuvaa perusnäyttelyn käsikirjoitusta, jonka arvo olisi erikseen tehtynä noin 2 htv palkkakulut.

Suurin sisältötyön rahoittaja on Suomen Kulttuurirahasto, joka myönsi 200 000 euroa Varkautelaisten uusi museo -hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa sisältösuunnittelun rinnalla uudenlaisia, elämyksellisiä tapoja lähestyä ja käyttää kulttuuriperintöä. Hankkeen myötä museo tarjoaa kaupunkilaisille vapaamuotoisen tilan oleskeluun, sekä mahdollistaa kaupunkikulttuurin, museotoiminnan ja museoiden sisältöjen, sekä oman kulttuuriperinnön kehittämisen yhteisön omilla ehdoilla. Tämä vastaa yleisön toiveeseen helposti lähestyttävästä, epämuodollisesta museotoiminnasta.

Varkauden museoiden konseptityö käynnistyi vuoden 2021 alussa. Konseptia työstettiin yhdessä erilaisissa työpajoissa ja asiakasraadeissa. Konseptityön rinnalla käynnistyivät myös museoiden perusnäyttelyhanke, sekä Lasten tehtaan ja taidemuseon sisältöjen suunnitteluhankkeet.

Lisärahoitusta sisältötyöhön on saatu muun muassa Pohjois-Savon Ely-keskukselta ns. AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen) -rahoituksesta Alvar Aallon suunnitelmien 3D-mallintamiseen ja virtuaalimallin luomiseen (mallinnushanke yhteensä 51 000 euroa).

Museoiden perusnäyttelyhankkeessa tehdään yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen kanssa toteutettavan Varkauden teollinen perintö -tutkimushankkeen kanssa. Tutkimushankkeen yksi tuotos on museoiden perusnäyttelyn käsikirjoitus. Varkauden teollinen perintö -hanketta rahoittavat Koneen säätiö, sekä alueen teollisuusyritykset.

Varkauden kaupungin omarahoitusosuus hankkeessa on Tehtaan koulun tilojen korjaus museokäyttöön. Laajempi peruskorjaus on lykätty pidemmälle tulevaisuuteen, mutta nyt Tehtaan kouluun suunnitellaan suppeampaa pintaremonttia, joka mahdollistaisi toiminnan. Rakennuksen käyttöönoton hinnaksi on laskettu 680 000 euroa, josta remontin osuus on 500 000 eur ja näyttelytekniikan, rakenteiden ja -laitteiden osuus 180 000 euroa. Näihin kustannuksiin on jo haettu ja haetaan jatkossa ulkopuolista rahoitusta. Mikäli rahoitusta saadaan haetun/ haettavan tasolla, jää kaupungin investoinnin summaksi noin 350 000 euroa. Tilainvestoinnista päätetään joulukuussa 2022 vuoden 2023 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tavoitteena on, että uusi museo uusine sisältöineen avataan keväällä 2024 Tehtaan koululla rakennuksen täyttäessä 100 vuotta. Uusi museo toteuttaa vahvasti Varkauden kaupungin matkailun kehittämisohjelmaa, jossa kärjeksi on nostettu Varkauden teollinen kulttuuriperintö. Varkautelaisten uusi museo -hanke kytkeytyy vahvasti myös Vanha Varkaus - Uusi suunta -hankkeeseen ja vahvistaa osaltaan alueen kehittämistyötä ja alueen matkailun vetovoimaa.

    MUSEOVISIO_LOGO_RGB_skr.png