SAS-toiminta

SAS-työryhmän tehtävänä on selvittää, arvioida ja sijoittaa henkilöitä palveluasumiseen. SAS-työryhmä voi täydentää palveluasumisen tarjontaa palvelusetelillä yksityisille palveluntuottajille.

Asiakkaan hakemus käsitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä. Hakemuksen käsittely edellyttää SAS-hakemuksen huolellista täyttämistä sekä toimintakykymittareiden tekemistä. Toimintakykymittareina käytetään muun muuassa: RAVA-, MMSE- ja IADL-mittareita. Hakemuksen täyttäminen tapahtuu aina asiakkaan hoidosta vastaavan tahon, asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa yhteistyössä.

Hakemusta täytettäessä käydään läpi hoidosta vastaavan tahon kanssa asiakkaan nykyiset kotihoidon ja muut palvelut, omaisten rooli, voimassaolevat perusteet sekä SAS-ryhmän työskentely ja prosessin eteneminen.

SAS-työryhmän päätökset perustuvat perusturvalautakunnan vahvistamiin ja kulloinkin voimassaoleviin perusteisiin asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

SAS-työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein.

SAS-työryhmän jäsenet :

Puheenjohtaja Liisa Korhonen, kuntoutusosasto

Varapuheenjohtaja Reetta Kettunen, palvelualuepäällikkö

Tanja Viitanen, kotihoito, varalla Jani Harinen

Tiina Sydänmaa, palveluasuminen, varalla Kirsi Rintala

Tuija Kautto, palveluohjaaja, Joroinen

Työryhmää täydennetään tarvittaessa eri asiantuntijoilla ja eri toimintayksiköiden edustajilla.

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.  (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 26: Odotusaikojen julkaiseminen)

ODOTUSAJAT SOSIAALIPALVELUIHIN

2020 - 2021

   
SosiaalipalveluKäsitellytSijoitetutOdotusaikaOdotusaika
 hakemukset keskiarvovaihteluväli
Tehostettu palveluasuminen    
1.1.- 30.6.20205857470 - 158
1.7. - 31.12.20207139566 - 158
1.1. - 30.6.20218460790 - 195
1.7. - 31.12.2021