SAS työryhmä

SAS-työryhmän tehtävänä on selvittää, arvioida ja sijoittaa henkilöitä palveluasumiseen. SAS-työryhmä voi täydentää palveluasumisen tarjontaa palvelusetelillä yksityisille palveluntuottajille.

Asiakkaan hakemus käsitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä. Hakemuksen käsittely edellyttää SAS-hakemuksen huolellista täyttämistä sekä toimintakykymittareiden tekemistä. Toimintakykymittareina käytetään RAI arviointia sekä MMSE muistitestiä. Hakemuksen täyttäminen tapahtuu aina asiakkaan hoidosta vastaavan tahon, asiakkaan ja hänen läheisten kanssa yhteistyössä.

Hakemusta täytettäessä käydään läpi hoidosta vastaavan tahon kanssa asiakkaan nykyiset kotihoidon ja muut palvelut, läheisen rooli, voimassaolevat perusteet sekä SAS-ryhmän työskentely ja prosessin eteneminen.

SAS-työryhmän päätökset perustuvat perusturvalautakunnan vahvistamiin ja kulloinkin voimassaoleviin perusteisiin asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

SAS-työryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kahden viikon välein.

SAS-työryhmän jäsenet :

Puheenjohtaja Tiina Sydänmaa, asumispalveluiden esihenkilö

Varapuheenjohtaja Marjo Ojala, vs palvelualuepäällikkö

Tanja Viitanen, kotihoito, varalla Mervi Lappalainen

Vaihtuva edustaja palveluasumisen esihenkilöistä, palveluasuminen, 

Kotiutushoitaja, akuuttiosasto

Anne Kourunen, sihteeri

Työryhmää täydennetään tarvittaessa eri asiantuntijoilla ja eri toimintayksiköiden edustajilla.

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen odotusajat

Laki velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.  (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 26: Odotusaikojen julkaiseminen)

ODOTUSAJAT SOSIAALIPALVELUIHIN

2020 - 2021

   
SosiaalipalveluKäsitellytSijoitetutOdotusaikaOdotusaika
 hakemukset keskiarvovaihteluväli
Tehostettu palveluasuminen    
1.1.- 30.6.20205857470 - 158
1.7. - 31.12.20207139566 - 158
1.1. - 30.6.20218460790 - 195
1.7. - 31.12.20219569812-283
1.1. - 30.6.20228560572-166