Neuropsykiatriset vaikeudet

Nepsy on arkikielessä käytetty lyhenne neuropsykiatriasta. Neuropsykiatrisia diagnooseja ovat mm. autismin kirjon diagnoosit kuten lapsuusiän autismi ja Asperger. Tunnetuin neuropsykiatrinen diagnoosi on ADHD. Muita neuropsykiatria diagnooseja ovat mm. Tourette ja kielelliset häiriöt.

Nepsy oireilua voivat olla mm. motorinen levottomuus, impulsiivisuus, keskittymisvaikeudet, sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet, uni- ja syömishäiriöt, raivokohtaukset, aggressiivisuus, rutiinien noudattamisen haasteet, omien ja toisten tunteiden tunnistaminen sekä niihin vastaaminen haasteena sekä kapea-alainen toistuva käytös.

NEPSY-TIIMI, HYVINVOINTIA NEPSY-PERHEARKEEN

Nepsy-tiimi on osa Tulevaisuuden Sote-keskus-hankeeessa lasten ja nuorten mielenterveyden tuen ja hoidon saatavuus ja palveluun pääsy kokonaisuutta. Tiimissä toimii kaksi nepsy-koordinaattoria. Nepsy-koordinaattoreiden työnkuvan keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki. Tarkoituksena on lisätä asiakkaiden hyvinvointia ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä työotteella sekä yhdenvertaisella kohtaamisella ja asiakkaan osallisuudella.

Nepsy-koordinaattorit tarjoavat matalan kynnyksen tukea ja ohjauspalveluja Varkaudessa, Leppävirralla ja Joroisissa alle 18-vuotialle lapsille,nuorille ja heidän perheilleen. Piloitavat palvelut käynnistyvät elokuussa 2022.

Tukea tarjotaan erityisesti lapsille ja perheille, jotka eivät vielä ole muiden palvelujen piirissä, oireilu herättää epävarmuutta tai diagnosointiprosessi on vielä kesken. Yhteistyötä tehdään lapsen ja perheiden lähiverkostojen, kuten varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa.

Nepsy-koordinaattorien työskentelymuotoja ovat mm.

  • Neuvonta- ja tukipuhelin perheille ja ammattilaisille
  • Yksilövalmennukset
  • Vertaistukiryhmät
  • infotilaisuudet
  • Materiaali-/ensitietopaketti neuropsykiatrisista oireilusta

Lapsen ja perheen tarvitsema tuki räätälöidään yksilökohtaisesti asiakkaan tarpeet huomioiden.

 

Facebookista meidät löytää; NEPSY-tiimi; Leppävirta, Varkaus ja Joroinen

 

 

 

Asiasanat: