Usein kysytyt kysymykset

Miksi nykyistä sairaalaa ei peruskorjata vaan rakennetaan uudet tilat?

Hankesuunnitelmassa on tutkittu toiminnallisen suunnitelman toteutusmahdollisuuksia sekä olevaa rakennuskantaa hyödyntäen että uudisrakentamisen kannalta. Rakennuksen elinkaarikustannuksista toiminnan kustannukset ovat 98 %. Tästä syystä rakennuksiin kohdistuvien investointien tulee tukea toiminnan tehostamisesta syntyviä säästöjä. Selvitysten perusteella toiminnallista suunnitelmaa ei voida toteuttaa oleviin rakennuksiin perustuen, mutta nykyinen toimintamalli voidaan säilyttää.

Uudisvaihtoehdossa voidaan toteuttaa kaikki toiminnallisen suunnitelman tavoitteet ja lisäksi saavuttaa sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio, asiakaslähtöisyys, energiatehokkuus, toimintatehokkuus ja muuntojoustavuus. Lisäksi uudisrakennuksen tilatehokkuuden myötä saavutetaan n. 30 % säästö bruttopinta-alassa, mikä vaikuttaa myös käyttö- ja kunnossapitokuluihin.

Onko uusi sairaala saman kokoinen kuin nykyinen?

Nykyisten rakennusten bruttopinta-ala on noin 23 500 br-m2. Uudisrakennuksen bruttopinta-ala on noin 15 150 br-m2, mikä sisältää sosiaalipalveluiden tilantarpeen.

Mitkä toiminnot siirtyvät uuteen sairaalaan?

Uuteen sairaalaan siirtyvät nykyiset kaupungin tarjoamat sosiaali- ja terveyspalvelut. 
 

Akuuttiosasto 
Apuvälinepalvelut
Asiakasohjausyksikkö
Dialyysi

Fysioterapia
Hoitotarvikejakelu

Kotihoito
Kotisairaala

Kuvantaminen
Laboratorio
Lastentautien poliklinikka
Mielenterveys- ja päihdepalvelut 
Naistentautien ja äitiyspoliklinikka
Neuvolat
Puhe- ja toimintaterapia
Päivystys
Toimenpideyksikkö
Sosiaalipalvelut
Suun terveydenhuolto
Toimenpideyksikkö
Työterveyshuolto
Vammaispalvelut

Vastaanottopalvelut 

 
Lisäksi rakennuksessa on tukipalveluita kuten välinehuolto, lääkekeskus sekä keskusvarasto. 

Mihin toiminnot sijoittuvat?

Rakennuksessa on neljä kerrosta sekä ns. logistiikkakerros K.kerros.
 
0.kerros: keskusvarasto, laitoshuollon tilat, lääkekeskus sekä henkilökunnan pukutilat.
1.krs: päivystys, kuvantaminen, laboratorio, apuvälinepalvelut, kotihoito, kotisairaala, asiakasohjausyksikkö sekä työterveyshuolto. 1.kerroksesta löytyvät myös aulapalvelut sekä kahvio, ravintola ja kokoustilat.
2.krs: vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, toimenpideyksikkö, välinehuolto ja dialyysi.
3.krs: akuuttiosasto ja fysioterapia
4.krs: lastentautien poliklinikka, mielenterveys- ja päihdepalvelut, naistentautien- ja äitiyspoliklinikka, neuvolat, puhe- ja toimintaterapia, sosiaalipalvelut, vammaispalvelut

Miten asiakas on huomioitu uudessa sairaalassa?

Uuden sairaalan toiminnallisessa suunnittelussa asiakasnäkökulma on (yhtenä) lähtökohtana. Uudessa sairaalassa sosiaali- ja terveyspalvelut löytyvät saman katon alta, jolloin ns. yhden luukun periaate toteutuu. Toiminnot sijoittuvat kokonaisuuksiin ja esimerkiksi yhteispoliklinikalla perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat samoissa tiloissa, jolloin henkilökunta voi konsultoida toisiaan joustavasti.

Osastohoidossa ollessaan potilailla on käytettävissä yhden hengen huone, mikä takaa potilaan kannalta paremman viihtyvyyden, yksityisyyden, tietosuojan sekä osallistumismahdollisuuden omaan hoitoon ja kuntoutumiseen. Yhden hengen huone vähentää sairaalassa saatuja infektioita, mikä lisää potilasturvallisuutta.  

Uudessa sairaalassa pyritään eriyttämään asiakkaiden, henkilökunnan ja tavaraliikenteen virrat toisistaan ja näin luomaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä asiakkaille että henkilökunnalle.

Miten sairaalan toiminnallisuus ja palveluiden sijoittuminen on huomioitu uudessa sairaalassa?

Toiminnallinen suunnittelu on ohjannut hanketta hankesuunnitteluvaiheesta vuodesta 2016 lähtien ja toiminut hankkeen punaisena lankana. Toiminnallinen suunnittelu on sisältänyt muun muassa nykytilan analysoinnin (mm. käyntimäärien ja asiakasvirtojen analysoinnin), investointivaihtoehtojen vertailun, toiminnan ja logistiikan simuloinnin sekä toiminto- ja tilasuunnittelun yhteensovittamisen. Toiminnallisen suunnittelun ohjeistukset ovat olleet kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä mukana olevien ehdokkaiden käytössä suunnittelun alusta lähtien. Näin pyritään takaamaan, että toiminnot sijoittuvat uudessa sairaalassa optimaalisesti niin saavutettavuuden kuin henkilökunnan työn sujuvuuden kannalta.

Milloin rakennus valmistuu?

Rakentaminen on alkanut huhtikuussa 2019 ja rakennus otetaan käyttöön keväällä 2021. 

Miksi toteutusmuodoksi on valittu elinkaarimalli?

Hankesuunnitteluvaiheessa (2015-2016) on vertailtu 4 eri hankkeen toteutusmallia:

  • perinteinen toteutus tilaajan omalla suunnittelulla ja tilaajan järjestämällä ylläpidolla
  • suunnittele ja rakenna- malli tilaajan järjestämällä ylläpidolla
  • allianssimalli tilaajan järjestämällä ylläpidolla
  • elinkaarimalli

Soveltuvimmaksi toteutusmalliksi hankkeelle nähtiin elinkaarimalli (laadullisesta, taloudellisesta sekä markkinakelpoisuuden näkökulmasta), jossa palveluntuottaja suunnittelee, rakentaa ja ottaa vastuun erikseen määritetystä ylläpitojaksosta.

Millaisista vaiheista elinkaarimalli koostuu?

Elinkaarimalli koostuu tarjouskilpailuvaiheesta, rakentamisen valmistelusta, rakentamisesta, ylläpitovaiheesta sekä palvelusopimuksen päättymisestä.

Miten elinkaarimallin palveluntuottaja on valittu?

Uuden sairaalan hankinnassa käytettiin kilpailullista neuvottelumenettelyä hankintamenettelynä. Neuvottelut palveluntuottajaehdokkaiden kanssa käytiin huhti-lokakuussa 2018. Neuvotteluiden jälkeen Varkauden kaupunki julkisti lopullisen tarjouspyynnön elinkaarihankkeesta, johon saadut tarjoukset pisteytettiin laadun ja hinnan mukaan ennalta määritettyjen kriteerien mukaisesti. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous voitti ja palveluntuottajaksi valikoitui Lujatalo Oy. 

Miten Varkauden kaupungin hankintastrategia otetaan huomioon hankkeessa?

Talousalueen yrityksillä on mahdollista tarjota omia palvelujaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn voittaneelle palveluntuottajalle.

Varkauden kaupungin hankintastrategian yhtenä tavoitteena on pienten ja paikallisten yritysten huomioiminen kaupungin hankinnoissa. Hankintastrategia otetaan hankkeessa huomioon tiedottamisella ja markkinavuoropuheluilla, paikallisten toimijoiden hankinta- ja tarjousosaamisen tukemisella, ”porukalla” tarjoamisen mahdollistamisella (esim. ryhmittymätarjoukset) tulevalle palveluntuottajalle sekä hankintojen jakamisen ja osatarjousten sallimisella silloin, kun hankinnan luonne mahdollistaa tämän. Hankkeesta pyritään tiedottamaan aktiivisesti.

Pääsevätkö käyttäjät vaikuttamaan tilojen suunnitteluun?

Henkilökuntaa on kuultu toiminnallisessa suunnittelussa, mikä on ollut pohjana sairaalasuunnittelulle. Neuvotteluvaiheessa käyttäjien edustajia on ollut mukana neuvotteluryhmässä. Palveluntuottajan valikoitumisen jälkeen käyttäjien kanssa on käyty läpi tilojen sijoittelua sekä tiloihin liittyviä vaatimuksia. 

Tuleeko uuteen sairaalaan taidetta?

Etenkin julkisissa rakennusprojekteissa on käytetty prosenttiperiaatetta taiteen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että rakentamisen kustannuksista tietty osa käytetään taiteeseen. Varkauden uuden sairaalaan taiteen osuuden kustannukset päätetään myöhemmin.