Tiivistelmä ProVarkaus 2- hankkeesta

ProVarkaus 2-hanke on Varkauden kaupungin hallinnoima hanke, jossa osatoteuttajina toimivat Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeella pyritään saamaan pitkän aikavälin vaikutuksia koulujen toimintaan, henkilöstön osaamiseen ja palvelujen tehokkuuteen sekä oppilaiden kouluviihtyvyyteen ja opettajien minäpystyvyyteen ja työtyytyväisyyteen.  Toimintamallit perustuvat tutkimusnäyttöön ja niiden soveltaminen ohjaa koulujen henkilökuntaa käyttämään olemassa olevia resursseja tehokkaasti.

Käyttäytymisen ongelmat hankaloittavat kouluyhteisössä oppilaiden oppimista ja tutkimusten mukaan aiheuttavat opettajien työtyytyväisyyden heikkenemistä. ProVarkaus -2 -hankkeessa otetaan käyttöön ja sovelletaan suomalaiseen peruskouluun soveltuvia, teoreettisesti perusteltuja ja tutkimukselliseen näyttöön perustuvia lähestymistapoja, joilla kouluissa voidaan ohjata oppilaita hyvään käyttäytymiseen sekä korjata jo ilmeneviä käyttäytymisen ja tarkkaavuuden lieviä pulmia koululuokassa ja korjata erityisen vaikeita oppilailla ilmeneviä käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmia. Hankkeessa kehitetään moniammatillista oppilashuoltotyötä. Tavoitteena on konsultoivan ja ennakoivan oppilashuollollisen työn avulla säästää sosiaali- ja terveyshuollon kuluja. ProVarkaus 2-hanke tukee yhteistyömuotojen kehittämistä koulujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä. Yhteistyön tehostaminen ja selkeä koordinointi johtaa palvelujen tehokkaampaan tuottamiseen.

ProVarkaus 2 -hankkeen tavoitteena on kehittää Varkauden kaupungin koulujen keinoja vahvistaa käyttäytymisen ohjaamista tavallisissa luokissa ja kehittää tehostetun ja erityisen tuen menetelmiä sekä hallinnonalojen välistä yhteistyötä tuen suunnittelussa ja oppilashuollossa. Hanke perustuu aiemman ProVarkaus -hankkeen aikana saatuihin kokemuksiin ja tuloksiin.
ProVarkaus 2 -hankkeen toimenpiteet:

1. Vakiinnutetaan tehostetun tuen menetelmien käyttö osaksi koulun normaalia toimintaa kolmessa ProVarkaus -hankkeen pilottikoulussa.

2. Aloitetaan vaikeiden erityisen tuen tason käyttäytymisen ongelmien hallinnan menetelmän kokeilu.

3. Aloitetaan luokan ohjaamisen konsultatiivisen tukimallin kokeilu porrastaen kaikilla varkauden kouluilla.

4. Koulutetaan opetus- ja oppilaitoshuoltohenkilöstöä uusien interventiomenetelmien käyttöön, menetelmien valintaan ja menetelmien käytön tuloksellisuuden arviointiin.

5. Kehitetään, seurataan ja arvioidaan interventiomenetelmien soveltuvuutta ja vaikuttavuutta.

6. Laaditaan käsikirja tai ohjeistus hankkeessa kokeiltavista luokan ohjaamisen konsultatiivisesta tukimallista, tehostetun tuen menetelmistä sekä yhteenveto erityisen tuen pilotoinnista. Tavoitteena on, että toimintamallit ovat hyödynnettävissä ja käytettävissä hankkeen päätyttyä.

7. Työhyvinvointia, työssä jaksamista ja tuottavuutta mitataan henkilöstön sairauspoissaolojen seurannalla ja Prokoulu-hankkeen käytössä olevilla kyselylomakemittareilla.

Minna Selkomaa Projektipäällikkö ProVarkaus 2
PL 208, 78201 Varkaus
puh. 040 513 8890
e-mail: minna.selkomaa(a)varkaus.fi

ProVarkaus_logo_rgb.jpg

 

 

 

 

Itä-Suomen logo.jpeg

 

VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb_pieni.jpg

 

EU-lippu logo_pieni.jpg

 

Jyväskylä logo.jpeg