Nuorten matalan kynnyksen palvelut tuntemattomia ja vaikeita löytää

Last modified: 
11.6.2019 10.27

Nuorten matalan kynnyksen palvelut tuntemattomia ja vaikeita löytää

Nuorten matalan kynnyksen palveluiden nykytilaan liittyvään arviointitutkimukseen osallistuivat asiakkaat, monialainen yhteistyöverkosto, esimiehet ja poliittiset päättäjät. Tulosten kautta saatiin tärkeää tietoa nuorten matalan kynnyksen palveluiden nykytilasta palveluiden kehittämisen tueksi OHO!-hankkeen aikana.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosionomi(YAMK)-opiskelija Elina Koivistoinen toteutti opinnäytetyönsä Varkauden kaupungin psykososiaalisten palveluiden aikuissosiaalityöhön. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää syrjäytymisvaarassa olevien varkautelaisten 16–20-vuotiaiden nuorten ohjautumista oikea-aikaisiin palveluihin ja etuuksille. Tarkoituksena oli arvioida nuorten matalan kynnyksen palveluiden nykytilaa Varkaudessa ja tuottaa arviointitietoa nuorten matalan kynnyksen palveluohjausmallin kehittämisen tueksi Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksella toteutettavan OHO! – Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen psykososiaalisen tuen -hankkeen aikana.

Tulosten mukaan nuoret kokivat nykyiset palvelut hyviksi ja tärkeiksi, mutta samalla tuntemattomiksi ja vaikeiksi löytää. Nuorten mukaan erilaisista palveluvaihtoehdoista ei kerrota tai niistä ei tiedetä riittävästi, eivät myöskään eri viranomaiset. Palveluihin ohjaudutaan aina vain ongelmien kautta ja palveluita toivottiin tarjolle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, myös sellaisille nuorille, jotka eivät ole vielä palveluiden piirissä.

Tuloksista nousi vahvasti esiin, että suunnitelmat eivät tulisi olla työntekijöiden toimesta tai palvelujärjestelmästä lähteviä, vaan nuorten tarpeista lähteviä, mikä puolestaan edellyttää onnistuakseen ajattelu- ja toimintatapojen muutosta sekä entistä enemmän jalkautuvaa työotetta. Nuorten matalan kynnyksen palveluihin toivottiin myös koordinointia ja yhden luukun periaatteella toimivia palveluja. Lisäksi toivottiin moniammatillisen yhteistyön tiivistämistä, jonka katsottiin säästävän osaltaan myös resursseja. Nykyisen budjetoinnin ei katsottu tukevan moniammatillista yhteistyötä. Kehittämiskohteisiin perustuen tehtiin toimeksiantajana toimineelle Varkauden kaupungin aikuissosiaalityölle toimenpide-ehdotukset, jotka viedään käytäntöön kokeiltavaksi OHO!-hankkeen aikana. Toimenpide-ehdotusten kautta muun muassa

  • pyritään lisäämään tietoisuutta nuorten matalan kynnyksen palveluista entistä varhaisemmassa vaiheessa.
  • esitetään osallistavan budjetoinnin mahdollisuutta selvitettäväksi seuraavaa talousarviota ajatellen.

  • nimetään nuorelle yksi vastuuhenkilö, joka vastaa kokonaiskuvasta, huolehtii suunnitelmien päivityksestä nuorta osallistaen ja kulkee nuoren rinnalla koko palvelupolun ajan.

Tavoitteena luoda pysyvä matalan kynnyksen palveluohjausmalli, jonka avulla ehkäistään nuorten väliinputoamista ja poiskäännyttämistä sekä vähennetään päällekkäisen työn tekemistä nuorten palveluverkostossa. Palveluohjausmalli on tarkoitus juurruttaa osaksi Varkauden aikuissosiaalityön palvelupaketteja sekä Varkauden Ohjaamon psykososiaalisen tuen palveluvalikoimaa. Mallin juurruttamiseksi tarvitaan aikaa, panostusta ja aitoa tahtotilaa kaikilta arviointitutkimukseen osallistuneilta tasoilta.

 

Lisätietoja:

Varkauden kaupunki, psykososiaaliset palvelut, aikuissosiaalityö, OHO!-hanke
Elina Koivistoinen, puh. 044 743 6625, elina.e.koivistoinen@varkaus.fi