SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin kysely: Lapsiperheiden tyytyväisyys lapsi-perhepalveluihin on parantunut yhteisten kehittämisvuosien aikana

Last modified: 
17.12.2019 14.44

SOS-Lapsikylän ja Varkauden kaupungin kysely: Lapsiperheiden tyytyväisyys lapsi-perhepalveluihin on parantunut yhteisten kehittämisvuosien aikana

Varkauden kaupungin kanssa yhteistä kehitystyötä tekevä lastensuojelujärjestö SOS-Lapsikylä on tutkinut varkautelaisten lapsiperheiden koettua hyvinvointia vuosittain. Ensimmäisen ker-ran kysely koottiin vuonna 2016. Tänä vuonna kysely oli jälleen avoimena verkossa kolmen viikon ajan loka-marraskuun taitteessa ja vastauksia tuli ennätykselliset 260.

Tänä vuonna kyselyyn lisättiin muutama kysymys, sillä vastauksia tullaan hyödyntämään myös päivitettävänä olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistelussa. Uutena tee-mana tänä vuonna kartoitettiin mm. perheiden hyvinvointia edistäviä tekijöitä.

Koska vuoden 2020 aikana on yhteisestä kehittämistyöstä tavoitteena tuottaa kirjallinen lop-puraportti, on tämän vuoden tuloksia verrattu vuoden 2016 tuloksiin, jotta kehittämistyön vai-kuttavuutta perheiden kokemana voidaan siten arvioida.


Luottamus ja tyytyväisyys palvelujärjestelmään on kehittynyt myönteiseen suuntaan

Tutkimuksessa on kysytty vuosittain lapsiperheiden luottamusta palvelujärjestelmään, palveluiden työntekijöiden kykyä kuunnella perhettä sekä hyötymistä lapsiperhepalveluista. Yhteisten kehittämisvuosien aikana perheiden kokemuksessa on tapahtunut myönteistä kehitystä kai-kissa edellä mainituissa osa-alueissa. Perheet kokevat hyötyvänsä lapsiperhepalveluista ja luottavansa lapsiperhepalveluihin 0,6 yksikköä enemmän arvoasteikolla 1-5 kuin vuonna 2016. Palveluiden työntekijät kuuntelevat perhettämme on puolestaan kohonnut vielä näitäkin enemmän, 0,7 yksikköä.


Varkaudessa on tehty systemaattista muutostyötä jo useiden vuosien ajan ja perheiden kokemukset ovat yksi tärkeä mittari kehittämistyön vaikuttavuudesta. Nämä luvut antavat meille viestiä siitä, että Varkaudessa on tehty oikeita asioita ja perheet kokevat hyötyvänsä ja luottavansa lapsiperhepalveluihin selvästi enemmän kuin vuonna 2016. Myös kokemus kuulluksi tulemisesta on iloksemme kehittynyt positiiviseen suuntaan.


Perheiltä tulleet kehittämisideat

Palveluiden kehittäjät ja esimiehet saivat kyselystä paljon hienoja kehittämisideoita, jotka auttavat ke-hittämään palveluita entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Eniten mainintoja tuli tiedot-tamiseen liittyen; perheet kokivat, että tiedottamista palveluista pitää lisätä monikanavaisesti entises-tään. Koettiin, että hienoja tekoja, palveluita ja paljon puuhaa kaupungissa on kyllä tarjolla, mutta ne eivät aina tavoita lapsia, nuoria ja perheitä.


Sisäilmaongelmat ja monenlainen varhainen tuki puhuttivat myös vastaajia tiedottamisen ohella eni-ten. Toiveena oli mm. erilaisia vanhemmuuden tuen ryhmiä, lastenhoitoapua sekä huojennuksia mak-suihin, joka heijastaa puolestaan kyselyssä eniten mainintoja saaneeseen perheiden hyvinvointia hei-kentävään tekijään, joka Varkaudessa oli perheiden vähävaraisuus.


Rauhallista joulun aikaa ja lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Lisätietoja:
Miia Lahtela miia.lahtela@sos-lapsikyla.fi