OHO! – hanke oli menestys ja ylitti tavoitteensa

Last modified: 
1.4.2020 08.42

OHO! – hanke oli menestys ja ylitti tavoitteensa

OHO! – Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin ja oikea-aikaisen psykososiaalisen tuen -hanke toteutettiin Varkaudessa ajalla 15.8.2018–30.4.2020 osana sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuksella toteutettavaa hallituksen nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihanketta, jonka tavoitteena oli vähentää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Varkauden OHO! -hanke oli 1/6 valtionavustuksen saaneista alueista / kunnista, joka oli mukana toteuttamassa valtakunnallista Arki haltuun -tukipaketin toimeenpanoa. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastasi Varkauden kaupunki, psykososiaaliset palvelut, aikuissosiaalityö.

Hankkeen aikana tavoitteena oli tavoittaa 100 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa 16–29-vuotiasta matalan kynnyksen monialaisia sosiaalipalveluita tarvitsevaa varkautelaista nuorta. Hankkeen aikana asiakkuudessa oli kaikkiaan 153 nuorta.

OHO! -hankkeessa kehitetyn nuorten matalan kynnyksen palveluohjausmallin avulla pystyttiin

  • lisäämään monialaista ja moniammatillista yhteistyötä nuorten verkoston kanssa
  • koordinoimaan nuorten oikea-aikaisten ja sopivien palvelujen ja toimintamallien suunnittelua
  • luomaan nuorille yksilöllisiä palvelupolkuja ja jatkosuunnitelmia
  • tarjoamaan jalkautuvaa työotetta nuorten arkiympäristöön
  • tarjoamaan yksilöllistä apua ja tukea nuorten hyvinvoinnin ja työ- ja toimintakyvyn tukemiseen sekä arjen sujuvuuteen ja oikea-aikaisten palvelujen tarjoamiseen
  • keräämään tietoa nuorten palvelutarpeista psykososiaalisen tuen palveluiden kehittämiseksi

Hankkeen aikana kehitettiin aivan uudenlainen nuoren kuntoutusrahaan oikeuttava sosiaalisen kuntoutuksen palvelu, jonka ansiosta saatiin tarjottua nuorille varhainen tuki, oikea-aikaisten palvelujen saatavuus ja jatkuvuus sekä niiden arviointi ja seuranta. Kehitettyjen toimintojen avulla pystyttiin myös hillitsemään raskaiden palvelujen ja ostopalveluna hankittavien asumispalvelujen tarvetta ja sitä kautta kustannusten nousua pitkällä tähtäimellä.

Vaikka OHO! -hanke päättyykin 30.4.20, toimintamallien juurruttamisen tueksi mahdollistui jatkorahoitus Arki Haltuun -hankkeiden rinnalla toimineen ONNI -Ohjaamoiden psykososiaalisen tuen -hankkeen kautta, jossa OHO! -hankkeen koordinaattori jatkaa työskentelyä Varkaudessa ajalla 1.5.–31.12.20. Jatkorahoituksen turvin tavoitteena on jakaa tietoa myös maakuntatasolla OHO! -hankkeen aikana kehitettyjen sosiaalisen kuntoutuksen ja yksilöllisen palveluohjauksen toimivista käytännöistä ja saada kytkettyä ne osaksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 2020–2022 -ohjelman valmistelua.

Vaikutukset näkyvät pitkällä tähtäimellä, kun nuorten matalan kynnyksen palveluihin ja ennaltaehkäisevään työhön satsataan. OHO! -hanke osoitti tuloksillaan, että kuntoutuksellisen näkökulman huomioiminen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä tuo mukanaan myös vaihtoehtoiset kustannukset.

 

Lisätietoja:
Varkauden kaupunki, psykososiaaliset palvelut, aikuissosiaalityö

Elina Koivistoinen, puh. 044 743 6625, elina.e.koivistoinen@varkaus.fi