Ämmäkosken ohitusuoman rakennustyöt ovat käynnistyneet

Ämmäkosken ohitusuoman rakennustyöt ovat käynnistyneet

Viimeksi muokattu: 
3.8.2022 15.10
Uoman kaivuu sekä aluetta suojaavan työpadon rakentaminen rajoittavat liikkumista alueella syksyn aikana. Ohitusuoman arvioidaan valmistuvan syksyllä 2022.

Varkauden Ämmäkoskeen rakenteilla oleva luonnonmukainen ohitusuoma on Suomen mittakaavassa merkittävä. Säännöstelypadon viereen rakennetaan 170 metriä pitkä ja 10 metriä leveä luonnonmukainen ohitusuoma, joka mahdollistaa kalojen nousemisen Ämmäkosken säännöstelypadon ohitse Unnukan sekä Kallaveden vesistöihin. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmaa.

Ohitusuoman ja patoluukkujen avulla Ämmäkosken koskialueelle muodostetaan ympärivuotinen yhteensä 10 m3/s ympäristövirtaama. Sen avulla lisätään uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinalueita sekä mahdollistetaan lohikalojen luontaisen lisääntymiskierron palautuminen koskialueelle.

Rakennustyöt aloitetaan uoman kaivuulla, sekä aluetta suojaavan työpadon rakentamisella, jonka suojassa ohitusuoman suulle rakennetaan virtaamaa säätävä pohjapatorakenne. Työmaa rajoittaa polkuverkoston käyttöä säännöstelypadon läheisyydessä merkityllä alueella. Työmaa-alueen ulkopuolella liikkuminen on rakennustöistä huolimatta sallittu.

Syksyllä alue viimeistellään muistuttamaan luonnonmukaista koskimaisemaa. Ohitusuoman arvioidaan valmistuvan syyskuun lopussa, jolloin reitti avataan vaelluskaloille. Koskialueen kalataloudellisella kunnostuksella ja ympärivuotisella ympäristövirtaamalla on tavoitteena varmistaa vaelluskalojen luontainen lisääntyminen ja poikasten selviytyminen koskialueella.

Hanketta rahoittavat ja ohjaavat Varkauden kaupunki, WWF, Stora Enso Oyj, maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelma, sekä Pohjois-Savon ELY-keskus. Hankkeen päätoteuttajana toimii Navitas Kehitys Oy. Muita Ämmäkosken ennallistamistyön suunnittelussa ja valmistelussa mukana olevia tahoja ovat mm. Warkauden urheilukalastajat ry, Pohjois-Haukiveden osakaskunta, Haukiveden kalatalousalue, A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus.

Lisätietoja:
Jaakko Lappalainen, projektipäällikkö, Navitas Kehitys Oy. puh. +358 44 306 3580  jaakko.lappalainen@navitas.fi
Matti Vaittinen, projektikoordinaattori, maa- ja metsätalousministeriö. puh. +358 29 516 2106 matti.vaittinen@gov.fi