Lastensuojeluilmoitukset

Lastensuojelulain 25 §:ssä määritellään ilmoitusvelvollisten viranomaisten ja toimijoiden joukko; laissa määritellyt ilmoitusvelvolliset ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Laki määrittää ilmoitusvelvollisiksi seuraavat tahot: sosiaali- ja terveystoimi, lasten päivähoito, opetustoimi, nuorisotoimi, poliisitoimi, Rikosseuraamuslaitos, palo- ja pelastustoimi, sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja, opetuksen tai koulutuksen järjestäjä, seurakunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetussa laissa tarkoitettu vastaanottokeskus tai järjestelykeskus, hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö, Tulli, rajavartiolaitos, ulosottoviranomainen, Kansaneläkelaitos.

Edelleen ilmoitusvelvollisilla on lakiin perustuva velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu seksuaalirikos tai lasta on pahoinpidelty.

Myös muu kuin lastensuojelulaissa määritelty ilmoitusvelvollinen voi tehdä lastensuojeluilmoituksen salassapitosäännösten estämättä.

Lastensuojelulain 25a § mukaisesti ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä sosiaalihuoltolain 35 § mukaisena yhteydenottona tuen tarpeen arvioimiseksi.

Vuonna 2018 Varkaudessa tehtiin 647 lastensuojeluilmoitusta ja vuonna 2019 708 lastensuojeluilmoitusta.

Vuonna 2019 suurimmat ilmoittajatahot olivat seuraavat:

  • sosiaalipäivystys 137
  • opetustoimi 102
  • terveydenhuollon ammattihenkilö 70
  • poliisi 51
  • hätäkeskus 49
  • mielenterveyspalvelut 28

Yksityishenkilön tekemiä lastensuojeluilmoituksia oli vuonna 2019 yhteensä 57.

 

2016

2017

2018

Koko maa

6,5

7,1

7,5

Pohjois-Savo

7,3

8,6

8,7

Varkaus

9,0

11,2

11,1

0-17 –vuotiaat lapset, joista on tehty lastensuojeluilmoitus, % vastaavanikäisestä väestöstä (Lähde: Sotkanet)

 

Lastensuojelulain 25 c § säädetään ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tekemisestä. Lastensuojelulaissa määritellyillä ilmoitusvelvollisilla on ko. pykälän mukaisesti velvollisuus tehdä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen. Ennakollisia lastensuojeluilmoituksia Varkaudessa tehtiin vuonna 2018 9 ja vuonna 2019 6.