Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelut

1.4.2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki (1301/2014) korostaa lapsen ja perheen oikeutta saada viipymättä lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut. Lain mukaisesti palveluja on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa niinä vuorokauden aikoina, joina niitä tarvitaan. Käytännössä lain säännökset edellyttävät, että lapselle ja perheelle on oltava tarjolla palveluita ilman lastensuojelun asiakkuutta, mikäli lapsen tilanne ei edellytä lastensuojelun tukitoimia.

Muun muassa lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö ja –perhe, lomanviettopalvelut ja vertaisryhmätoiminta on määritelty sosiaalihuoltolaissa sosiaalipalveluina. Sosiaalihuoltolain uudistuksella on pyritty tuomaan perhepalvelut perheiden saataville matalalla kynnyksellä, jotta tarvetta raskaampaan lastensuojelun palveluun voitaisiin ehkäistä.

Lapsiperheiden sosiaalityö voi tukea perheitä esimerkiksi, jokapäiväisestä elämästä selviytymisessä, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteessa sekä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Tällaisissa tapauksissa tukitoimina perheelle voi olla esimerkiksi perhetyötä, tukihenkilötoimintaa tai tukiperhe.

Lapsiperheiden sosiaalityön tavoitteena on ja tukea lapsiperheiden hyvinvointia ja perusoikeuksien toteutumista sekä ehkäistä sosiaalisten ongelmien syntymistä ja lisääntymistä varhaisessa vaiheessa.

Tavoitteena on mahdollisimman tehokas lyhytaikainen tuki sekä asiakkaan tarpeita vastaava pitkäaikainen tuki sitä tarvitseville. Kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada tarvittaessa arvio palvelutarpeesta.

Osana lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistä Varkaudessa on kehitetty resurssiohjausta, jonka avulla perheet pääsevät nopeammin tarvitsemansa palvelun ja tuen piiriin. Keskitettyyn resurssien ohjaukseen on ohjattu vuoden 2019 yhteensä 177 perhettä, ohjaavista tahoista suurimpana on lapsiperheiden sosiaalityö, mutta ohjauksia tulee myös neuvolasta, koululta, varhaiskasvatuksesta ja muista peruspalveluista. Myös Apua-napin kautta on enenevästi vuoden aikana tullut yhteydenottoja, joiden pohjalta resurssienohjauksen kautta tarvittavat palvelut ovat perheille löytyneet.

Sosiaalihuoltolain tullessa voimaan perhepalveluissa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden työnjakoa kehitettiin siten, että työ jaettiin sosiaalihuoltolain mukaiseen lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun. Vuonna 2016 lastensuojeluasiakkaiden asioissa työskenteli 2,5 sosiaalityöntekijää ja lapsiperheiden sosiaalityössä 2,5 sosiaalityöntekijää. Perhepalveluiden resursointia on vuosina 2016 – 2019 kehitetty siten, että lastensuojeluasiakkaiden asioiden hoitoon on varattu neljä sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi sosiaaliohjaaja, lapsiperheiden sosiaalityössä on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi sosiaaliohjaaja. Asiakkaita lastensuojelussa oli 31.12.2019 153 ja lapsiperheiden sosiaalityössä 231.

Lapsiperheiden sosiaalityö jalkautuu neuvolaan, varhaiskasvatukseen ja suun terveydenhuoltoon – näin sosiaalityö on pyritty tekemään asiakkaille saavutettavaksi ja helposti lähestyttäväksi. Matalan kynnyksen yhteydenottoväyliä on lisätty; käyttöön on otettu esimerkiksi ”Pyydä apua” –nappi verkkosivuille sekä lasten ja nuorten verkkoauttamisen kanava ”Onks tää normaalia”.