Lastensuojelun avohuolto, sijaishuolto ja jälkihuolto

Lastensuojelulain (417/2007) § 26 mukaisesti lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Lastensuojeluasian vireille tulon jälkeen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojelun työntekijän on arvioitava välittömästi lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve. Lisäksi on tehtävä sosiaalihuoltolain 36 §:n mukainen palvelutarpeen arviointi, jollei arvioinnin tekeminen ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään lastensuojelun tarve, ellei asia ole selvästi luonteeltaan sellainen, ettei lastensuojelun tukitoimia tarvita. Lastensuojeluasiakkuus puolestaan alkaa, kun palvelutarpeen arvioinnin perusteella arvioidaan, että 

  1. lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä; taikka
  2. lapsi käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään; ja
  3. lapsi tarvitsee lastensuojelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimina lapselle ja perheelle voidaan järjestää sosiaalihuoltolaissa määriteltyjä palveluita. Lastensuojelulaissa on määritelty myös avohuollon tukitoimina järjestettäviä palveluita seuraavasti:

  1. tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen;
  2. lapsen taloudellista ja muuta tukemista koulunkäynnissä, ammatin ja asunnon hankinnassa, työhön sijoittumisessa, harrastuksissa, läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä;
  3. lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluja;
  4. tehostettua perhetyötä;
  5. perhekuntoutusta; sekä
  6. muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia.

Lastensuojelulain mukaan palvelut tulee järjestää lapselle ja perheelle sen mukaisesti kuin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on arvioinut niiden tarpeen lapsen tai vanhemman asiakas-suunnitelmassa.

Edellä mainittujen avohuollon tukitoimenpiteiden lisäksi lapsi voidaan myös sijoittaa perhe- tai laitoshoitoon pääsääntöisesti vanhempansa kanssa, mutta myös yksin lain edellytysten täyttyessä.

Huostaanotto ja sijaishuolto tulee puolestaan kyseeseen tilanteessa, jossa lapsen kasvu ja kehitys vakavasti vaarantuu, eivätkä avohuollon tukitoimet riitä turvaamaan lapsen edun toteutumista. Huostaanotto on toistaiseksi voimassa oleva toimenpide, joka päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Huostaanotto voidaan päättää myös aiemmin, mikäli lapsen tilanne ja kodin olosuhteet sen mahdollistavat. Lapsen ja/tai hänen huoltajansa vastustaessa huostaanottoa ja sijaishuoltoa asian ratkaisee hakemuksesta hallinto-oikeus.

Lapsella ja nuorella on huostaanoton ja sijaishuollon tai vähintään puoli vuotta kestäneen avohuollon tukitoimisijoituksen päättyessä oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuoltona voidaan järjestää lapsen tai nuoren tarvitsemia palveluita. Kunnan velvollisuus järjestää jälkihuoltoa päättyy viiden vuoden kuluttua siitä, kun lapsi on ollut kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymisen jälkeen viimeksi lastensuojelun asiakkaana. Velvollisuus jälkihuollon järjestämiseen päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 25 -vuotta.

Huostaan otettuja ja sijaishuoltoon sijoitettuja on Varkaudessa suunnitelman laadintahetkellä 38 lasta ja nuorta, jälkihuollossa on 22 nuorta. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin vuonna 2019 10, kiireelliset sijoitukset ovat haastavia, koska tilanne on priorisoitava muiden työtehtävien edelle ja toimenpiteen turvaamiseen tarvitaan usein myös poliisin virka-apua.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten suhteellisessa osuudessa on ollut vuosina 2010 – 2018 vaihtelua, mutta vuonna 2018 kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus oli Varkaudessa samalla tasolla kuin vuonna 2010. Pohjois-Savossa kodin ulkopuolelle sijoitettujen osuus oli vuonna 2018 samalla tasolla kuin Varkaudessa, koko maassa kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 1,5 % vastaavanikäisestä väestöstä.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Varkaus

1,9

1,9

1,7

1,9

2,0

2,0

2,3

2,0

1,9

Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Lähde: Sotkanet)