Lastensuojeluun varattavat voimavarat sekä käytettävissä oleva palvelujärjestelmä

Perhepalveluissa on tällä hetkellä yksi johtava sosiaalityöntekijä, kuusi sosiaalityöntekijän virkaa, kaksi sosiaaliohjaajan virkaa ja yksi lastenvalvoja. Sosiaalityön osalta on tehty työnjakoa siten, että lastensuojeluasiakkaiden asioihin on sijoitettu neljä sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi sosiaaliohjaaja, sosiaalihuoltolain mukaisessa lapsiperhesosiaalityössä on kaksi sosiaalityöntekijän virkaa ja yksi sosiaaliohjaaja. Virkojen täyttäminen on kuitenkin haasteellista; viroissa on paljon vaihtuvuutta, eikä päteviä hakijoita virkoihin ole. Suunnitelman tekohetkellä lastensuojelussa on yksi täyttämätön sosiaalityöntekijän virka ja lapsiperheiden sosiaalityössä kaikki virat on täytetty määräaikaisilla ohjaajilla, koska sosiaalityöntekijän virkoihin ei ole saatu päteviä hakijoita.

Suunnitelman tekohetkellä lastensuojelussa on yhteensä 153 asiakasta. Mikäli kaikissa lastensuojelun viroissa olisi pätevä sosiaalityöntekijä, asiakkaita sosiaalityöntekijää kohti olisi noin 38. Tämä on yli ammattijärjestön suosituksen, joka on 25-30 asiakasta/sosiaalityöntekijä, mutta kuitenkin parempi tilanne kuin edeltävinä vuosina. Lastensuojelussa on tavoitteena päästä siirtymään systeemiseen työskentelytapaan– tämä edellyttäisi kuitenkin sitä, että virat saataisiin täytettyä ja työntekijäkohtaiset asiakasmäärät näin kohtuullistettua.

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukainen sosiaalipäivystys järjestetään Pohjois-Savon sosiaalipäivystyksestä ympärivuorokautisesti; virka-aikainen sosiaalipäivystystyö siirtyi maakunnallisen sosiaalipäivystysyksikön vastuulle 1.1.2020 alkaen. Virka-aikaisen sosiaalipäivystystoiminnan siirtyminen pois omien viranhaltijoiden tehtävistä mahdollistaa suunnitelmallisen asiakastyön tekemisen aiempaa paremmin. Lisäksi tässä järjestelyssä toteutuu paremmin sosiaalihuoltolain vaatimus siitä, että asiakkaan on saatava palveluun yhteys ympäri vuorokauden – sosiaalipäivystys on näin saavutettavissa vuorokauden ympäri samasta puhelinnumerosta, mikä on myös Aluehallintoviraston näkemys sosiaalipäivystyksen järjestämisestä.

Varkaudessa toimii oma lastenkotiyksikkö, Perhetukikoti Kinnula, joka on 7-paikkainen lastensuojelulaitos. Kinnula on profiloitunut yläkouluikäisten ja vanhempien lasten ja nuorten sijoituspaikaksi. Kinnulassa toteutetaan pääsääntöisesti avohuollon tukitoimisijoituksia ja kiireellisiä sijoituksia, mutta myös yksittäisiä pidempiaikaisia sijoituksia on toteutettu. Sijoitusten lisäksi Kinnulassa toteutetaan myös valvottuja ja tuettuja tapaamisia. Yksikkö on pääosin varkautelaisten asiakkaiden käytössä, mutta myös ulkokuntamyyntiä ympäristökunnille on.

Aluehallintoviraston toteuttamassa lastensuojelun määräaikojen valtakunnallisessa valvonnassa on ajoittain todettu viivytyksiä palvelutarpeen arviointien toteutumisessa kolmen kuukauden määräajassa. Osa määräaikojen ylityksistä on johtunut siitä, että asiakkaita on ollut haastavaa tavoittaa selvityksen tekemistä varten lain vaatimassa määräajassa. Virheitä on ollut myös kirjaamisessa, virheiden voidaan arvioida johtuvan lastensuojelun asiakaspaineesta ja kiireestä; kiirettä lisää myös säännöllisesti toistuva ja pitkittyvä vaje sosiaalityön henkilöstöresursseissa, kun virkoja ei saada täytettyä. Sosiaalityön rekrytointiin, positiiviseen työnantajamarkkinointiin ja viestintään on kiinnitetty erityistä huomiota yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa.

Osana tulevaisuuden sote-valmistelua myös Varkaudessa ollaan valmistautumassa Perhekeskuksen käynnistämiseen. Perhekeskus kokoaa lasten ja nuorten palvelut yhteen siten, että myös järjestöjen ja seurakunnan rooli terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on merkittävässä asemassa kunnallisten palveluiden rinnalla.