Mielenterveyden ja päihteettömyyden ennaltaehkäsevä tuki

Panostamme toiminnassamme ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön ja lisäämme lasten- ja nuorten, vanhempien ja henkilöstön tietoisuutta ja osaamista ko. asioissa. Kiinnitämme erityistä huomiota lasten ja nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja teemme asiassa moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä, koska kaupungissamme on kasvava huoli lasten ja nuorten huumausainekokeiluista ja huumeiden käytöstä. Ylläpidämme ja vahvistamme hyviksi todettuja käytäntöjä (esim. Poliisin Ankkuri-ryhmä, KiVa-koulu, Pakka-toimintamalli). Huomioimme lapset aikuisille suunnatuissa päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Osallistumme aktiivisesti maakunnallisten mallien kehittämiseen ja jalkauttamiseen kuntaamme.

 

Mittarit:            Kouluterveyskyselyn tulokset
                         KiVa-koulun kiusaamistilastot
                               Koulun hyvinvointiprofiili