Hyvinvointi ja palvelut

Kaupunkistrategian päivittämiseksi hyvinvoinnin edistämisen ja palveluiden osalta on kauounginhallitus perustanut kaksi työryhmää ja niiden alaryhmät:

  1. Hyvinvoinnin edistäminen (puheenjohtaja Mervi Pietinen)
  2. Palveluiden järjestäminen ja tuottaminen
    • Palveluverkkoa koskevat linjaukset (puheenjohtaja Jari Tikkanen)
    • Sote-uudistuksen huominen kaupungin palvelurakenteessa ja ratkaisuissa (puheenjohtaja Markko Rothström)
    • Tukipalvelut (puheenjohtaja Risto Husu)

Asukkailta kysyttiin: Mikä on sinulle tärkeintä hyvinvoinnin edistämisen ja palvaluiden kannalta?
Vastauksia koostetaan parhaillaan strategiatyöhön.

1. Hyvinvoinnin edistäminen
Työryhmä 1. hyvinvoinnin edistäminen kokoontui ensimmäisen kerran 8.12.2021. Ryhmässä on laaja edustus eri toimialoilta. Tavoitteena työskentelyllä on luoda hyvinvointia tukevan toiminnan tavoitteet vuoden 2025 loppuun asti. Strategiassa tulee ottaa huomioon sote-uudistuksen vaikutukset ja pohtia, kuinka asukkaiden tarpeet voidaan uudessa tilanteessa paremmin huomioida. Työssä hyödynnetään hyvinvointisuunnitelmassa olevaa tukimustietoa ja hyvinvointitavoitteita.

Toisen kerran työryhmä 1. hyvinvoinnin edistäminen kokoontui 10.1.2022. Työryhmässä käytiin läpi asukastilaisuuden ideointityöpajassa tulleita hyvinvointiin liittyviä ajatuksia. Näitä olivat esimerkiksi perheiden, lasten ja nuorten syrjäytymisen estäminen jo varhaisessa vaiheessa sekä kulttuurin merkitys hyvinvointiin. Keskustelussa nostettiin esille lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (linkki tästä), joka niin ikään tulee huomioida strategian tavoitteissa. Työryhmä keskusteli myös turvallisuuden merkityksestä hyvinvoinnille ja otti tehtäväkseen päivittää turvallisuussuunnitelman.

2.1 Palveluverkkoa koskevat linjaukset
8.12.2021 kokoontui työryhmä 2.1 palveluverkkoa koskevat linjaukset ensimmäisen kerran. Ryhmän tavoitteena on pohtia palveluverkon painopistealueita ja kuinka yhteistyötä eri palveluiden välillä voidaan sujuvoittaa.

Työryhmä 2.1 kokoontui toisen kerran 12.1.2022. Viranhaltijat esittelivät keväällä 2021 työstetyn sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman ja sen pohjalta käytiin keskustelua. Ryhmässä esiteltiin myös tuoreimmat oppilasennusteet sekä käytiin läpi esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilannetta. Yhteinen tahtotila on huomioda kaikessa työskentelyssä se, kuinka linjaukset vaikuttavat asukkaiden, etenkin lasten ja nuorten hyvinvointiin.

2.2 Sote-uudistuksen huomioiminen kaupungin palvelurakenteessa ja ratkaisuissa
Työryhmä 2.2 Sote-uudistuksen huomioiminen ratkaisussa kokoontui ensimmäisen kerran 14.12.2021. Työryhmän tavoitteena on tunnistaa sote-uudistuksen mukanaan tuomat toiminnan ja palvelurakenteiden muutokset sekä niiden edellyttämät toimenpiteet. Ryhmä pyrkii etsimään mahdollisesti avoimeksi jääviä kysymyksiä ja työstämään ehdotuksia niiden ratkaisemiseksi. Laajempana taustakuvana toimii se, millainen kaupunki Varkaus on kun hyvinvointialueet ovat käynnistyneet?

Toinen kokoontuminen työryhmällä 2.2 Sote-uudistuksen huomioiminen pidettiin 13.1.2022. Työryhmässä käytiin läpi uudistuksen vaikutuksia ICT-palveluihin sekä tietojärjestelmiin. Kokouksessa myös listattiin hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspinnassa olevia palveluita, joissa jatkossa tullaan toimimaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa tai joudutaan keskustelemaan palveluiden järjestämisvastuusta. Esimerkki yhteistyöstä on opiskelijaterveydenhuolto, joka siirtyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle, mutta  toiminta tapahtuu kouluilla ja tarvitaan tiivistä yhteistyötä perusopetuksen kanssa. Ryhmässä nostettiin tärkeäksi se, että työtä tehdään asiakkaalle ja kuntalaisen etu tulee olla ensisijalla.

Mikäli sinulla on ajatuksia ja ideoita strategiatyön aihealueisiin liittyen, voit olla yhteydessä työryhmän puheenjohtajaan tai osallisuuskoordinaattoriin. Yhteystiedot oikealla. Voit myös toimittaa ajatuksesi paperilla kaupungintalon aulapalveluihin (Ahlströminkatu 6) puheenjohtajalle tai osallisuuskoordinaattorille osoitettuna.

Strategiatyöryhmien seuraavat kokoontumiset ovat tammikuun lopussa. Sivu päivittyy työryhmätyöskentelyn edetessä.