Asiointi ja osallisuus

Kaupunginvaltuusto on Varkauden ylin päättävä elin. Se valitaan kunnallisvaaleilla joka neljäs vuosi. Kaupunginvaltuuston vastuulla ovat kaupungin toiminta ja talous. Kaupunginvaltuuston tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja erityislaeissa. 

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden, hyväksymien strategioiden ja suunnitelmien sekä tekemien päätösten mukaisesti. 

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Kaupunginhallitus nimeää oman edustajan kuhunkin lautakuntaan. Edustajalla on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. 

Viran- ja toimenhaltijat valmistelevat asioita toimielimien päätettäväksi sekä viranhaltijat tekevät hallintosäännössä määriteltyjen tehtävien mukaisia viranhaltijapäätöksiä. 

Asioinnin ja osallisuuden tietovaranto on jaettu alla oleviin tietoaineistokokonaisuuksiin. Jokaisen kokonaisuuden alta löydät tarkemman kuvauksen käsiteltävistä asiakirjoista ja niiden saatavuudesta.