Esimiesten valmennus

Toimialasta riippumatta uudistuva työ vaatii työntekijöiltä ammattikohtaisia tehtäviä laajempaa osaamista. Teknologiset välineet ja kehittämisorientoitunut työote ovat osa esim. laitoshuoltajan työtä. Digitalisaatio muuttaa työprosesseja, synnyttää uudenlaisia tarpeita ja tapoja vastata asiakaspalveluun. Miten kyetään vastaamaan digitaaliseen vuorovaikutustarpeeseen? Uusi osaaminen syntyy verkostoissa, joita on kyettävä hyödyntämään.  

 

Työhyvinvointi ja asiakaslähtöisyys

Yksi keskeisistä elementeistä esimiesten valmennuksessa on henkilöstön työhyvinvointia tukeva johtaminen. Lisäksi oleellista on esimiesten oma hyvinvointi. Työhyvinvointia tukevassa johtamisessa nousee esille useita teemoja, kuten tunneäly ja valmentava johtaminen. Esimiesten tunneälyä vahvistetaan kehittämisasiantuntija Ilkka Virolaisen johdolla. Varkauden kaupungin tukipalveluista 15 esimiestä osallistuu valmennukseen noin kolmen (3) vuoden ajan. Valmennuksessa asetetaan selkeät tavoitteet esimiestyön kehittämiselle, mm. vuorovaikutustilanteiden hoitamiseen, valmentavan johtamisotteen hyödyntämiseen sekä asiakaslähtöisen toiminnan edistämiseen. Työskentelyote on ratkaisukeskeinen. Virolainen puhuu transformaalisesta uudistavasta johtamiskulttuurista. Tällöin tietoisuustaidot ovat tärkeä osa vuorovaikutteisuutta ja haasteellisten tilanteiden työstämistä tuloksellisesti. 

 

Virolainen valmentaa esimiehiä huomioiden organisaation, yksilöiden ja tiimien tavoitteet hyvän työn edistämiseksi. Tähän liittyy oivalluttaminen ja asioiden käytäntöön vieminen. Tätä kautta kyetään omaa ja työyhteisön toimintaa uudistamaan. Riskien kohtaamista ei pidä pelätä, vaan tulevaisuuden haasteisiin tulee suhtautua avoimin mielin ja yhteistyötä arvostaen. Psykologinen joustavuus on yhteydessä hyvinvointiin ja työkykyyn. Myönteiset muutokset motivoivat yrittämään ja tekemään työstä merkityksellistä, mikä heijastuu työhyvinvointiin.  

Valmennuksessa käydään läpi ajankohtaisia teemoja mm. stressinhallintakeinoista, jämäkästä vuorovaikutuksesta, valmentavasta johtamisesta, innovatiivisen ja itseohjautuvan työskentelytavan edistämisestä, sekä muutoksen johtamisesta. Valmennuksessa työelämän jatkuvaa oppimista tuetaan ohjauksella, joka vastaa työn haasteisiin.  

Uutta osaamista tapahtuu työpaikan sisällä, mutta myös Varkauden kaupungin ja SAVONIA-AMK OY:n yhteistyöverkostossa käytäntöjen ja kokeilujen limittyessä toimiviksi kokonaisuuksiksi. Erilaiset näkökulmat ovat tervetulleita ja Wellness Warkaus tavoitteiden mukaisia. Entistä intensiivisemmässä työssä oppiminen vuorovaikutteisesti tuottaa uusia oivalluksia ja parantaa työnhallintaa. Wellness Warkaus hyödyntää oppilaitosten opiskelijatyötä laadun varmistamisessa sekä toiminnan kehittämiseksi. Esimiesten valmennukseen liittyy useampi SAVONIA-AMK OY:n opinnäytetyö.  

 

Wellness Warkaus -hankkeen logot