Kehittämisen kohteet varjosta valoon

Wellness Warkaus –hankkeen kehittämistyö jakautuu kolmeen työpakettiin, jotka ovat johtamisen & esimiestyön kehittäminen, työyhteisökehittäminen ja palvelupilotointi. Kehittäminen on ketterää, pääasiassa arkityössä tapahtuvaan uudistamista ja toisilta oppimista. Pääosassa on henkilöstö itse, ei pelkkänä kehittämisen kohteena, vaan aktiivisena tekijänä.  

Esimiesten käyttöön kehitetään työkaluja muutos-, ikä-, innovaatio- ja hyvinvointijohtamiseen. Erityiskysymyksiä ovat mm. yrityskulttuuri, prosessien johtaminen, haastavien johtamistilanteiden hallinta ja palautekulttuurin kehittäminen. 

Aikataulu vuosittain: 

 • 2020 
  • Kehittämisen kick-off 
  • Muutosjohtaminen ja sen syventäminen 
  • Valmentava esimiestyö
  • Palautekulttuuri 
 • 2021 
  • Väliarviointi ja kehittäminen arvion pohjalta 
  • Innovatiivinen tiimi 
  • Ikäjohtaminen ja sen syventäminen 
  • Kehityskeskustelut 
 • 2022 
  • Väliarviot ja niiden purku 
  • Kehityssuunnitelmat 
  • Esimies ja hyvinvointia edistävä kulttuuri 
  • Haasteelliset tilanteet 
  • Toisilta oppiminen ja kehityssuunnitelmat 
  • Arviointi 
  • Raportointi

Osuudesta vastaa kehittämisasiantuntija Ilkka Virolainen.  

 

Työyhteisökehittämisessä edetään kohti vastuullista itseohjautuvuutta henkilöstön omista tarpeista käsin. Luupin alla on erityisesti yksin työskentelevien ja asiakkaiden tiloissa työskentelevien olosuhteet. Työskentelytapana on tässä kokonaisuudessa vertaiskehittäminen ja työparityöskentely.

Aikataulu vuosittain: 

 • 2020 
  • Nykytilan analyysi ja sen purkaminen 
  • Työyhteisötaidot ja niiden syventäminen 
  • Havainnointi, haastattelut edistymisestä, tiimityön kehittäminen 
 • 2021 
  • Ilmapiirikartoitus ja yhteisanalysointi 
  • Arjessa kehittäminen 
  • Työyhteisötaidot 
 • 2022 
  • Yhteinen arvio henkilöstön kesken kehittymisestä 
  • Kehittäminen käytännön työssä ja seuranta 
  • Toisilta oppiminen, arviointi ja raportointi 

 Osuudesta vastaa: työyhteisökehittäjä Johanna Jylhä-Ollila. 

 

Pilottikohteina olevien palveluiden prosessit avataan ja hiotaan kuntoon yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Menetelmänä käytetään palvelumuotoilua. Samassa yhteydessä muotoillaan uudet palvelusopimukset, joissa näkyvät kaikkien palveluiden toteutukseen osallistuvien roolit.

Aikataulu vuosittain: 

 • 2020 
  • Nykyisten prosessien yhteinen analyysi 
  • Yhteiskehittäminen käytännössä 
  • Valmennusta käytännössä 
  • Palveluprosessien syventäminen ja seuranta 
  • Valmentava ote käytännössä 
 • 2021 
  • Yhteiskehittäminen 
  • Kehittäminen käytännön työssä 
  • Valmennus 
  • Prosessien kehittäminen 
 • 2022
  • Yhteiskehittäminen 
  • Asiakaslähtöisyyden syventäminen 
  • Valmennus käytännön työssä 
  • Yhteisoppiminen 
  • Arviointi ja raportointi 

 Osuudesta vastaa projektipäällikkö Sanna Ahonen.  

 

Wellness Warkaus -hankkeen logot